ESG logo
Dobrodošli na veb prezentaciju Energy Saving Group, vodećeg privatnog preduzeća u Srbiji, koje pruža konsultantske usluge u oblastima obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, restrukturiranja energetskog sektora, formiranja slobodnog tržišta energije, definisanja strategije razvoja energetike, planiranja razvoja i planiranja rada elektroenergetskih sistema, definisanja tarifnih sistema i politike cena energenata.
screenshot screenshot screenshot screenshot screenshot screenshot screenshot
Pripremamo studije izvodljivosti, biznis planove i drugu tehno-ekonomsku i tendersku dokumentaciju za izgradnju energetskih objekata. Definišemo i izvodimo projekte za unapređenje energetske efikasnosti u industriji, a takođe smo i fleksibilan inženjersko-projektni biro koji se bavi rekonstrukcijom i izgradnjom složenih energetskih objekata i uvođenjem automatskog upravljanja u industrijske procese. ESG je kompanija koja svoj profit ostvaruje tako što svojim klijentima istovremeno omogućava ostvarivanje mnogo većih ušteda i/ili profita.
Oblasti profesionalnih aktivnosti, zaposleni, klijenti i partneri ESG
Energy Saving Group d.o.o. (ESG) je preduzeće za energetsku efikasnost, inženjering i konsalting, osnovano u Republici Srbiji 2004. godine, koje posluje u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana.

Konsultantske usluge državnim institucijama

consulting
Konsultantske usluge koje ESG pruža obuhvataju podršku u restrukturiranju i liberalizaciji energetskog tržišta, definisanju strategije razvoja energije, planiranju rada elektroenergetskih sistema, formulisanju energetskih tarifa i politike određivanja cena, uspostavljanju neophodnih pravnih i regulatornih okvira za energetski sektor, izradu relevantnih zakona, uredbi i pravilnika u vezi sa energetskom efikasnošću i obnovljivim izvorima energije, obračunom potrebnih tarifa za podsticaj za proizvođače povlašćenih proizvođača električne energije i toplote, kao i u definisanju drugih podsticajnih mera za korišćenje obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti. Između ostalih pravnih dokumenata, ESG je pripremio prve nacrte Zakona o energetici i Zakona o efikasnom korišćenju energije, Uredbu o podsticajnim merama i Sporazum o kupovini energije za povlašćene proizvođače električne energije.

Pružanje usluga finansijskim institucijama

financial
Pružanje usluga finansijskim institucijama pri kreditiranju za realizaciju različitih investicionih projekata, posebno onih koji se odnose na obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost, predstavlja još jedno važno polje aktivnosti ESG. Ove usluge uvek uključuju pripremu detaljne tehničke, pravne i ekološke provere projekta pre dobijanja kredita, nadzor nad radovima tokom izgradnje i izveštavanje finansijskih institucija pre svake tranše kredita, kao i proveru performansi objekta i njegovog pravnog statusa nakon završetka izgradnje. ESG pruža tehničku podršku pri kreditiranju projekata obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti za nekoliko komercijalnih banaka u Srbiji, kao što su Credit Agricole banka, Uni Creditna banka, Intesa banka, Erste banka, Komercijalna banka, Čačanska banka i Intesa Leasing, kao i za Sparkasse Bank i Halkbank u Makedoniji.

Razvoj EE / OIE projekate za potrebe investitora

renewable
Zbog povećanja interesovanja za obnovljive izvore energije u Srbiji, ESG pruža lokalnim i međunarodnim investitorima niz usluga u ovoj oblasti, a segment poslovanja u ovoj oblasti ESG razvija kao posebno polje svoje delatnosti. ESG sada pruža sve potrebne usluge privatnim investitorima u izradi tehničke i ekološke dokumentacije u procesu pribavljanja dozvola za izgradnju energetskih objekata. To podrazumeva pripremu prethodne studije sa generalnim projektima, tehnički koncept, studiju izvodljivosti sa idejnim rešenjem, projekat za građevinsku dozvolu elektrana malih snaga koje koriste obnovljive izvore energije, kao i pripremu studije procene uticaja na životnu sredinu i studiju o proceni socijalnog uticaja za različite energetske objekte, hidrološke studije za male hidroelektrane i poslovne planove sa finansijskom analizom koja sadrži odnos diskontovanog ukupnog odnosa naknade / troškova, unutrašnju stopu povrata, prognozirane profite i gubitke u toku trajanja objekta, analizu osetljivosti itd. Ovo polje aktivnosti ESG uključuje i izradu tenderske dokumentacije za implementaciju projekata nakon dobijanja građevinskih dozvola i pomoć investitorima u evaluaciji ponuda.

Inženjering

engineering
Takođe, ESG ima kapacitete da projektuje instalaciju automatskih upravljačkih sistema, kao i razvoj i realizaciju projekata usmerenih na poboljšanje energetske efikasnosti u industrijskim postrojenjima. Zapravo, razvoj fleksibilnog i efikasnog sistema za minimizaciju i stalnu kontrolu troškova električne energije bio je prvi ESG-projekat u oblasti energetske efikasnosti. Razvijeni sistem pruža potrošaču visoko sofisticiranu tehničku mogućnost za objedinjenje mernih mesta, snimanje istovremenog opterećenja elektrane, nadzor nad opterećenjem u realnom vremenu, brzu audio i svetlosnu signalizaciju preopterećenja u postrojenjima, automatsko ograničavanje angažovanog opterećenja i kompenzaciju potrošnje reaktivne energije.
ESG ima 6 zaposlenih sa punim radnim vremenom, kao i stalan broj ugovorenih stručnjaka koji rade na različitim projektima finansiranim od strane međunarodnih, državnih i finansijskih institucija kao što su Delegacija EK, SECO, EBRD, KfV, Svetska banka, IFC, USAID, GTZ i GGF ili zainteresovani investitori u energetskom sektoru Srbije kao što su Continental Vind Partners iz SAD, Electravinds iz Belgije, KELAG Austria, REV Canada, Hidropol Češka, Enso Austria, Bio-Energy Point Srbija, NELO Energy Srbija, Plemen Srbija, Beograd, automobilska industrija FAD Gornji Milanovac, prehrambena industrija Centroproizvod Surčin i mnogi drugi industrijski objekti u Srbiji.
Mnoge srpske državne i lokalne institucije, kao i komunalne službe bile su korisnici projekata koje je sproveo ESG. Neke od ovih institucija su Ministarstvo rudarstva i energetike, Operater prenosnog sistema, Elektroprivreda, Agencija za energetsku efikasnost, Grad Beograd, Grad Šabac, Elektrodistribucija Beograd, Šabac i drugi.
U realizaciji svojih projekata, ESG je sarađivao sa mnogim uglednim međunarodnim inženjerskim i konsultantskim kompanijama kao što su ECA UK, AFC Switzerland, MACS Germany, Fichtner Germany, RTE France, ECO Belgium, Kantor Greece, Eptisa Spain, Nipsa Spain, Mercados Spain, Integration Germany, CESI Italy, Optima Russia, EU Fire Hungary, Mannvit Iceland i Institut Mihailo Pupin Beograd.
Iskustvo ESG u projektima energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije
Preduzeće ESG je sprovelo više od 30 projekata vezanih za EE i OIE od njegovog osnivanja. Iskustvo ESG u ovim oblastima može se sumirati na sledeći način:

Zakonodavstvo

legislative
 • Nacrt novog Zakona o efikasnom korišćenju energije i identifikacija neophodnih podzakonskih akata i njihovih opštih namena, na osnovu prethodne analize relevantnih zakona i direktiva EU u oblasti EE i analize relevantnih postojećih zakona u Srbiji,
 • Definisanje podsticaja za različite učesnike na tržištu da povećaju EE i njihove obaveze u toj oblasti,
 • Podrška Ministarstvu građevinarstva, saobracaja i infrastrukture (MGSI) Republike Srbije kao „korisniku“ da uskladi svoju podzakonsku regulativu sa zahtevima Direktive 2010/31 transponovane za ugovorne strane Energetske zajednice. Podrška u okviru ovog zadatka obuhvata pregled i izmenu postojecih propisa (ili izradu novih propisa) kako bi se osiguralo potpuno usklađivanje sa zahtevima Direktive za minimalne zahteve za energetske karakteristike (MZEK), nacionalni metod za proračun (HMP), sertifikate o energetskim karakteristikama (energetski pasoš)
 • Pregled i izrada potrebnih delova Zakona o energetici i pomoć odgovornom srpskom ministarstvu u izradi potrebnih podzakonskih akata iz oblasti obnovljive energije, uključujući dobijanje statusa povlašćenog proizvođača, tržišni položaj povlašćenih proizvođača električne energije, standardni model ugovora o prodaji električne energije, uredba o tarifama za proizvodnju električne energije iz svih obnovljivih izvora energije i iz visoko efikasnih CHP objekata (uključujući i izračunavanje njihovih vrednosti),
 • Predlog seta podsticajnih mera za proizvodnju toplote koristeći obnovljive izvore energije,
 • Izrada petogodišnjeg poslovnog plana Agencije za energetsku efikasnost u Srbiji.

Energetska efikasnost

efficiency
 • Izvođenje 35 pojednostavljenih i 26 detaljnih energetskih pregleda za EE projekate u industrijskim, poljoprivrednim i komercijalnim preduzećima, koja su konkurisala za finansiranje kod komercijalnih banaka u Srbiji,
 • Sprovođenje različitih vrsta EE mera u industriji uglavnom vezanih za nadzor, signalizaciju i automatsku kontrolu angažovane snage u realnom vremenu, kompenzaciju reaktivne energije, osvetljenje itd.
 • Izvođenje holističkih energetskih pregleda u 22 mala i srednja preduzeća u Srbiji, kao i u 4 u Makedoniji sa identifikacijom najvažnijih mera EE i OIE koje se mogu primeniti u svakoj kompaniji, kao i procena investicionih troškova, godišnje energetske i finansijske uštede i prost period povratka investicije za svaku predloženu meru,
 • Izrada novog hardverskog i softverskog alata potrebnog za upravljanje vršnim opterećenjem u industrijskim postrojenjima kako bi se smanjilo vršno opterećenje i odgovarajući troškovi bez remećenja ili ograničavanja tehnološkog procesa,
 • Priprema studije o Srpskom tržištu toplote, sa osnovnim tehničkim, regulatornim, tarifnim, pravnim i finansijskim informacijama o tržištu grejanja u Srbiji kako bi se pomoglo privatnim investitorima da razviju različite projekte u vezi sa izgradnjom novih CHP i DH postrojenja, sanacijom postojeće CHP i DH infrastrukture, kao i korišćenjem efikasnijih goriva kao što je biomasa

Energetska efikasnost u zgradarstvu

construction
 • Izvođenje energetskih pregleda dve zgrade osnovne škole "Olga Petrov" u Beogradu, devet zgrada psihijatrijske bolnice "Dr Laza Lazarević" u Beogradu i četiri zgrade trgovinskog centra VIVO u Jagodini, uključujući identifikaciju paketa mera EE na omotaču zgrada, identifikaciji drugih neophodnih mera rekonstrukcije i izračunavanje očekivanih ušteda primarne energije i smanjenja emisije CO 2,
 • Sprovođenje tehno-ekonomske analize za definisanje minimalnih zahteva energetskih karakteristika zgrada, i to: određivanje tipova zgrada (stambene zgrade, upravne i poslovne zgrade, zgrade namenjene obrazovanju i kulturi, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, sportu i rekreaciji, turizmu i ugostiteljstvu, trgovini i uslužnim delatnostima), definisanje karakteristika zgrada u izvornom stanju i nakon rekonstrukcije, definsianje nekoliko mogucih grupa EE mera, analiza tržišnih cena EE mera, izbor optimalne grupe EE mera; PODIZANJE SVESTI O ZNAČAJU EE/OIE • Podrška Ministarstvu rudarstva i energetike u podizanju svesti o značaju EE/OIE u Srbiji, kao i prilikom organizaciji događaja za potrebe podizanje svesti o EE/OIE u Srbiji; • Podrška Ministarstvu rudarstva i energetike pri Identifikovanju adekvatne teme za podizanje svesti u segment EE/OIE; • Razvijanje strategije o podizanju svesti u segment EE/OIE; • Asistiranje Ministarstvu rudarstva i energetike u implementaciji / organizaciji aktivnosti sa ciljem podizanje svesti u segment EE/OIE; • Istraživanje o statusu EE u rezidencijalnim sektorima Srbije i Makedonije, kao i identifikovanje nekoliko EE mera koje bi se mogle široko primeniti uz podršku lokalnih finansijskih institucija; • Podizanje svesti kod različith fnansijskih insttucija o značaju projekata obnovljivih izvora energije i energetske efkasnost, uključujuci obuku njihovg osoblja i analizu portfolija

Obnovljivi izvori energije

renewable
 • Razvoj (ili učešće u razvoju) više projekata za privatne investitore koji se odnose na izgradnju elektrana koje koriste obnovljive izvore energije, kao što su male hidroelektrane, elektrane na biomasu i biogas, solarne elektrane, geotermalne elektrane i vetroelektrane,
 • Pregled tehničke i pravne dokumentacije za izgradnju različitih vrsta projekata OIE za zainteresovane investitore kao konsultant, kao i za finansijske institucije kao tehnička podrška. Konkretno, ESG pregleda i analizira sledece: tehničku i pravnu dokumentaciju, troškova projekta i ugovore, finansijsku evaluaciju projekta, analiza obilaska lokacije projekta i sprovešce procenu rizika
 • Nadzor nad izgradnjom elektane - u ime Banke i pre isplate sledece tranše za investitora, ESG vrši superviziju nad izgradnjom kako bi potvrdio da se projekti koje finansira Banka sprovode u skladu sa planom. ESG obezbeđuje Banci odobrenje za isplatu svake tranše. ESG pregleda i analizirat sledece: placanja, ažuriranje napretka u izgradnji, usklađenost sa investcionim budžetom, kao i sledece povlačenje tranše
 • Verifikacije na kraju faze izgradnje elektrane – verifikacija projekta se sprovodi za svaki projekat kada se u potpunosti završi izgradnja kako bi se potvrdio očekivani uticaj. Izveštaja o verifikaciji sadrži: ispunjenje obaveza iz poslednjeg izveštaja o napretku, provere ispunjenosti ciljeva, kao i procene pravne dokumentacije

Podizanje svesti o značaju EE/OIE

awareness
 • Podrška Ministarstvu rudarstva i energetike u podizanju svesti o značaju EE/OIE u Srbiji, kao i prilikom organizaciji događaja za potrebe podizanje svesti o EE/OIE u Srbiji
 • Podrška Ministarstvu rudarstva i energetike pri Identifikovanju adekvatne teme za podizanje svesti u segment EE/OIE
 • Razvijanje strategije o podizanju svesti u segment EE/OIE
 • Asistiranje Ministarstvu rudarstva i energetike u implementaciji / organizaciji aktivnosti sa ciljem podizanje svesti u segment EE/OIE
 • Istraživanje o statusu EE u rezidencijalnim sektorima Srbije i Makedonije, kao i identifikovanje nekoliko EE mera koje bi se mogle široko primeniti uz podršku lokalnih finansijskih institucija
 • Podizanje svesti kod različitih finansijskih institucija o značaju projekata obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, uključujući obuku njihovg osoblja i analizu portfolija,
 • Izrada kriterijuma za izbor kompanija za obavljanje holističkih energetskih pregleda koje treba primeniti na široku listu MSP / korporativnih klijenata predloženih od strane lokalnih partnerskih banaka
Naš tim

Bojana Opačić

Direktor – ekspert za energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i podršku finansijskim institucijama

Bojana Opačić
Bojana Opačić je magistar tehničkih nauka sa više od deset godina radnog iskustva. Radila je u ProCredit banci na poslovima identifikovanja EE/OIE projekata, procene tehničkih i pravnih rizika za njihovo finansiranje i obuci zaposlenih. U ESG timu je prvo radila kao vodeći inženjer za EE, OIE i energetske analize, a trenutno se nalazi na poziciji zamenika direktora. Zadužena je za identifikovanje potencijalnih poslovnih aktivnosti, koordinaciju rada zaposlenih i pružanje konsultantskih usluga klijentima. Njene uže stručne oblasti su EE u zgradarstvu, podrška bankama pri finansiranju EE/OIE projekata i izrada ekonomsko-finansijskih i energetskih analiza za OIE projekte. Ovde možete skinuti njen CV.

Slobodan Ružić

Savetnik - ekspert za energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije, energetske i ekonomske analize

Slobodan Ružić
Slobodan Ružić je doktor elektrotehnickih nauka i ima više od dvadeset godina radnog iskustva. Vlasnik je i direktor privatnog preduzeća 'Energy Saving Group', d.o.o. Radio je u naučno-istraživačkom sektoru (Institut 'Mihajlo Pupin'), javnom preduzeću 'Elektroprivreda Srbije', američkoj nevladinoj organizaciji za energetsku efikasnost 'Alliance to Save Energy' i u Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije. Ima odlične organizatorske sposobnosti dokazane u raznim sektorima i na različitim radnim mestima i potpuno razumevanje restrukturiranja energetskog sektora. Njegove uže stručne oblasti su tarifna politika, planiranje rada elektroenergetskog sistema i različite optimizacione metode. Ovde možete pogledati njegov CV

Milica Matić

Interpreter/Prevodilac i poslovni sekretar

Milica Matić
Milica Matić je završila Filološki fakultet, odsek za opštu lingvistiku u Beogradu. Kroz svoje prethodno angažovanje u kompaniji Toza Marković, stekla je odlično iskustvo u radu sa stranim partnerima. Takođe ima odlično iskustvo u prevođenju stručnih radova iz raznih oblasti na engleski, a odlično govori i nemački jezik. Zbog svojih izvanrednih organizacionih sposobnosti, te sposobnosti da efikasno organizuje i upravlja administrativnim poslovima, u Energy Saving Group je angažovana kao Poslovni sekretar – prevodilac. Ovde možete skinuti njen CV.

Mladen Ilić

Vodeći inženjer za energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i energetske analize

Mladen Ilić
Mladen Ilić je doktor tehničkih nauka iz oblasti mašinstva, sa više od dvadeset godina radnog iskustva u različitim oblastima. Karijeru je započeo naučno-istraživačkim radom u Laboratoriji za termotehniku i energetiku Instituta Vinča, a glavna tema istraživanja se odnosila na tehnologiju sagorevanja u fluidizovanom sloju. U Agenciji za energetsku efikasnost Republike Srbije radio je na sprovodenju projekata korišćenja obnovljivih izvora energije i na pripremi podzakonskih akata koji se odnose na obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost. Stručnjak je u oblasti obnovljivih izvora energije. Oblasti odgovornosti u preduzeću su u domenu obnovljivih izvora energije, restrukturiranja energetskog sektora i energetske efikasnosti. Ovde možete pogledati njegov CV.

Vesna Ružić

Vodeći inženjer za energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i projektovanje energetskih objekata

Vesna Ružić
Vesna Ružić je diplomirani inženjer elektrotehnike sa više od dvadeset godina profesionalnog iskustva u oblasti energetike. Radila je u Lola korporaciji (Lola računari) i u Elektroprivredi Srbije (projektni biro Elektroistoka). Ona je ekspert za projektovanje upravljačkih sistema u industrijskim pogonima, programiranje industrijskih računara, kao i za projektovanje transformatorskih stanica i drugih energetskih objekata. U Energy Saving Group rukovodi realizacijom projekata energetske efikasnosti. Ovde možete pogledati njen CV.

Milan Kaličanin

Vodeći inženjer za energetsku efikasnost, obnovljive izvore energije i projektovanje energetskih objekata

Milan Kaličanin
Milan Kaličanin je diplomirani inženjer mašinstva sa više od 15 godina radnog iskustva u projektovanju i nadzoru instalacija za grejanje, klimatizaciju i ventilaciju u zgradama, razvoju kotlova na biomasu i unapređenju energetske efikasnosti postojećih parnih kotlova. U Energy Saving Group Milan se trenutno bavi projektovanjem i pružanjem konsultantskih usluga za upotrebu obnovljivih izvora energije, unapređenja energetske efikasnosti, energetskim revizijama i sprovođenjem obuka u vezi unapređenja energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Ovde možete skinuti njegov CV.
Energy Saving Group je društveno odgovorna kompanija
Naš stipendijski program

U želji da pomognemo socijalnu prohodnost u našem društvu i da pomognemo vrednim i talentovanim mladim ljudima da studiraju zahtevne tehničke fakultete, u septembru 2018. godine raspisali smo konkurs za dodelu tri studentske stipendije.

Pravo da konkurišu za studentsku stipendiju ESG-a imali su studenti državnih fakulteta iz Beograda, Novog Sada i Niša ukoliko studiraju mašinstvo, elektrotehniku ili matematiku, nisu u radnom odnosu i imaju državljanstvo Republike Srbije ili Republike Srpske, odnosno status izbeglica ili raseljenih lica iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine ili sa Kosova i Metohije.

Takođe, uslov je bio da studenti prvi put upisuju tekući semestar na osnovnim akademskim studijama, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, da imaju minimalni prosek u dotadašnjem studiranju od 8.00 za elektrotehnički fakultet, 8.50 za matematički fakultet i 9.00 za mašinski fakultet, da su sve ispite do tada dali i da nisu ponavljali nijednu godinu.

ESG se obavezao da će stipendirati izabrane studente do završetka osnovnih studija ukoliko svaku školsku godinu završe u roku, odnosno polože sve ispite iz tekuće godine, ostvare minimalni zahtevani prosek ocena i dokaz o tome dostave najkasnije do 31. oktobra svake godine.

Zainteresovanost studenata za ESG stipendiju je bila velika, odnosno od 29 studenata koji su aplicirali, a čak 26 je ispunilo uslove.

Našoj akciji stipendiranja mladih studenata priključile su se i sledeće inženjerske firme:

Zbog toga je, od 26 studenata koji su ispunili uslove konkursa, stipendije dobilo ukupno 9 kandidata. Zahvaljujemo se našim kolegama iz firmi Elektrovat, NovaTel i ElektroEnergy i pozivamo sve druge privatne inženjerske kompanije da se priključe ovoj našoj akciji.

Pošto su prvih troje naših stipendista Strahinja Jelenković, Miloje Joksimović i Đorđe Krsmanović, uspešno završili osnovne studije (želimo im puno uspeha u profesionalnoj karijeri!), oktobra 2022. godine raspisali smo novi konkurs za dodelu stipendija pod istim uslovima kao i prethodni. Dobili smo prijave 14 odličnih kandidata, a stipendije smo dodelili Anđeli Krstić, Milanu Dimitrijeviću i Urošu Panteliću.

Dobitnici naše stipendije su:

Anđela Krstić

Dobitnica studentske stipendije za treću godinu osnovnih studija, odnosno za školsku 2022/23. godinu

Anđela Krstić
 • Datum i mesto rođenja: 04.11.2001., Podgorica
 • Prebivalište: Subotica, Republika Srbija
 • Fakultet: Elektrotehnički fakultet Beograd
 • Smer: Elektrotehnika i računarstvo, modul Energetikainženjerstvo

Milan Dimitrijević

Dobitnik studentske stipendije za prvu godinu osnovnih studija, odnosno za školsku 2022/23. godinu

Milan Dimitrijević
 • Datum i mesto rođenja: 08.09.2003., Bor
 • Prebivalište: Bor, Republika Srpska
 • Fakultet: Mašinski fakultet, Niš
 • Smer: Mašinsko inženjerstvo

Uroš Pantelić

Dobitnik studentske stipendije za drugu godinu osnovnih studija, odnosno za školsku 2022/23. godinu

Uroš Pantelić
 • Datum i mesto rođenja: 16.04.2002., Šabac
 • Prebivalište: Šabac, Republika Srbija
 • Elektrotehnički fakultet, Beograd
 • Smer: Elektrotehnika i računarstvo, modul Signali i sistemi

Đorđe Krsmanović

Dobitnik studentske stipendije za prvu, drugu, treću i četvrtu godinu osnovnih studija, odnosno za školske godine 2018/19 2019/2020 2020/2021 i 2021/2022

Đorđe Krsmanović
 • Datum rođenja: 14.01.1999.
 • Prebivalište: Foča, Republika Srpska
 • Fakultet: Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
 • Departman: Eelektrotehnika i računarsko inženjerstvo

Miloje Joksimović

Dobitnik studentske stipendije za treću i četvrtu godinu osnovnih studija, odnosno za školske godine 2019/2020 i 2020/2021

Miloje Joksimović
 • Datum rođenja: 21.03.1998
 • Šabac, Republika Srbija
 • Fakultet: Matematički fakultet Beograd
 • Smer: Računarstvo i informatika

Strahinja Jelenković

Dobitnik studentske stipendije za dugu i treću godinu osnovnih studija, odnosno za školske godine 2018/19 i 2019/2020

Strahinja Jelenković
 • Datum rođenja: 31.07.1998.
 • Prebivalište: Zaječar, Serbia
 • Fakultet: Mašinski fakultet Beograd
 • Smer: Mašinsko inženjerstvo, energetika i procesna tehnika

Veljko Kanjevac

Dobitnik studentske stipendije za prvu godinu osnovnih studija, odnosno za školsku godinu 2018/19

Veljko Kanjevac
 • Datum rođenja: 09.10.1999.
 • Prebivalište: Štavalj, Sjenica, Srbija
 • Fakultet: Elektrotehnički fakultet Beograd
 • Smer: Elektrotehnika i računarstvo
Naše donacije

Biblioteci „Gligorije Vozarović“ za unapređenje rada

Oktobar 2021

Library Gligorije Vozarović

Srpska građanska čitaonica osnovana je 4. februara 1866. godine. U njoj su održavani javni zborovi sa poučnim i zabavnim predavanjima ili su se čitali odlomci iz novih knjiga i časopisa. Na početku je čitaonica posedovala knjižnicu sa 191 knjigom, a do 1888 taj broj je porastao na 1205 knjiga. Čitaonica se 1895. seli u Srpski dom. Početak XX veka u biblioteci obeležilo je loše finansijsko stanje i požar iz koga su knjige spasili gimnazijalci. Tokom Drugog svetskog rata Srem pada pod upravu NDH i zabranjuje se upotreba ćiriličnog pisma kao i knjiga njime štampanim. Deo fonda biblioteke je tada spašen tako što su knjige razdeljene među stanovništvom. Nakon Drugog svetskog rata, biblioteka nastavlja sa radom i 1969. godine menja ime u „Gligorije Vozarović“ po knjigovescu i izdavaču iz Ležimira. Danas je biblioteka smeštena u tri odvojene jedinice u centru grada i šest ogranaka u okolnim selima i ima fond od preko 120.000 knjiga.

Preduzeće ESG je odlučilo da podrži i pomogne rad i modernizaciju ove važne ustanove i u skladu sa tim u oktobru 2021. godine smo biblioteci donirali jedan računar.

Pozivamo sve naše poslovne partnere da, u skladu sa svojim mogućnostima, pomognu rad biblioteka u Srbiji.

Zbirka dečijih pesama „Velika deca“ autora Spomenke Lazić

Decembar 2019

Velika Deca - Spomenka Lazić

Znamo da bez prirodnih nauka, tehnike, inženjerstva, energetike i informatike nema ekonomskog prosperitata bilo kog društva. Zato se ovim oblastima i bavimo. Ali takođe znamo da bi, ma koliko tehnološki napredno i ekonomski prosperitetno, društvo bez kulture i umetnosti, bez književnosti iznad svega, bilo uskraćeno za lepotu i plemenitost. Poezija za decu i danas ima nezamenljivu ulogu u rastu i razvoju svakog deteta, a nadamo se da će tako biti uvek.

Spomenka Lazić je osnivač i dugogodišnji rukovodilac Recitatorskog studija ”Kaliopa” iz Sremske Mitrovice. Edukacija mladih koji pokazuju afinitet ka poetskom izrazu, negovanje kulture govora i afirmacija poetskog stvaralaštva je Spomenkina životna misija. Ali iznad svega Spomenka je sjajan pesnik. Na prste se mogu izbrojati pesnici koji imaju tako tanan senzibilitet za dečiju dušu i koji su dostigli takve visine pesničkog izražavanja u pesmama za decu i omladinu kao Spomenka. U njenim pesmama deca prave prve trapave i nesigurne korake, otkrivaju svet oko sebe, spoznaju pravdu i nepravdu, svađaju se sa braćom i sestrama, raduju se, zaljubljuju i pate... A ako im neko bude čitao Spomenkine pesme ili ako to sami budu činili kad dovoljno porastu, osetiće da na svetu uvek postoji neko ko je uz njih i ko ih voli. A to je dragoceno.

Zato smo odlučili da finansiramo izdavanje zbirke pesama “Bebin put” Spomenke Lazić i iskreno se nadamo da će pesme sakupljene u ovoj zbirci naći svoj put do onih za koje su pisane. Zbog ljubavi koju je Spomenka pružala generacijama mladih tokom njihovog odrastanja, zaslužila je i mnogo više od naše skromne podrške.

OŠ „Slobodan Bajić Paja“ za informatičko unapređenje nastave

Januar 2019

OS Slobodan Bajic Paja

Osnovna škola „Slobodan Bajić Paja“ iz Sremske Mitrovice je osnovana daleke 1914. godine i tada je bila prva narodna škola u gradu i široj okolini. To je jedna od retkih osnovnih škola u Srbiji koja već više od 100 godina neprekidno obrazuje i vaspitava mlade naraštaje (škola nije radila jedino u periodu od 1941. do 1944. kada ju je ustaška vlast pretvorila u zatvor).

Prepoznajući značaj obrazovanja za naše društvo u celini, preduzeće ESG je odlučilo da pomogne školi da obezbedi kvalitetnije informatičke uslove rada koji podrazumevaju primenu modernih metoda interaktivne nastave uz korišćenje savremene tehnike i multimedijalnih prezentacija. U skladu sa tim u januaru 2019. godine smo donirali pet personalnih računara OŠ „Slobodan Bajić Paja“ iz Sremske Mitrovice.

Pozivamo sve naše poslovne partnere da, u skladu sa svojim mogućnostima, pomognu rad osnovnih i srednjih škola u Srbiji.

Vladi Republike Srbije za otklanjanje posledica poplava

Maj 2014

Obrenovac poplave

U maju 2014. godine nezapamćene elementarne nepogode su pogodile Obrenovac, Krupanj i mnoge druge krajeve naše zemlje, ostavivši veliki broj ljudi bez svojih domova, a mnoga preduzeća bez sredstava za rad.

Preduzeće ESG se, bez oklevanja, priključilo humanitarnoj akciji za pomoći najugroženijim i za otklanjanja posledica poplava. Već 26. maja 2014. godine uplatili smo iznos od million dinara na namenski račun Vlade Republike Srbije i javno pozvali sve naše poslovne partnere da, u skladu sa svojim mogućnostima, učine isto.

Naši projekti

BETTER ENERGY PROJECT

Vreme završetka: realizacija u toku (procenjen rok završetka: septembar 2026.)

logo
 • Investitor: USAID, USA
 • Korisnik: Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
 • Nosilac projekta: Chemonics International inc., USA;

Rekonstrukcija sistema daljinskog grejanja u Srbiji

Vreme završetka: realizacija u toku (procenjen rok završetka: jun 2025.)

logo
 • Investitor: KfW, Nemačka
 • Korisnik: Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
 • Nosilac projekta: Fichtner, Nemačka

Prethodna studija opravdanosti za izgradnju solarne elektrane u Ćupriji

Vreme završetka: Januar 2022

logo
 • Investitor: KBM ASCO d.o.o.
 • Korisnik: KBM ASCO d.o.o.

Definisanje optimalne strukture interne kablovske mreže za vetroelektranu „Vetrozelena“

Vreme završetka: Mart 2021

logo
 • Investitor: Vetrozelena
 • Korisnik: Vetrozelena

Pružanje konsultantskih usluga Erste banci a.d. Novi Sad za implementaciju kreditne linije za energetsku efikasnost

Vreme završetka: Septembar 2021

23
 • Investitor: KfW, Nemačka
 • Korisnik: Erste banka a.d. Novi Sad
 • Nosilac projekta: MACS, Nemačka

Pružanje konsultantskih usluga Erste banci Serbia a.d. Novi Sad pri unapređenju sistema upravljanja uticajem na životnu sredinu i društvo

Vreme završetka: Mart 2021.

27
 • Investitor: KfW, Nemačka
 • Korisnik: Erste banka a.d. Novi Sad
 • Nosilac projekta: Steward Redqueen, Holandija

Konsultantske usluga na izradi Nultog izveštaja i superviziji izgradnje OIE projekata, Srbija

Vreme završetka: Januar 2020

22
 • Investitor: Green for Growth Fund, Luxembourg
 • Korisnik: UniCredit Bank, Srbija
 • Nosilac projekta: Energy Saving Group, Srbija

Evropski zajednički fond za Zapadani Balkan: Okvir za Energetsku Efikasnost – Dijalog o regulativi faza II

Vreme završetka: Januar 2021

20
 • Investitor:EBRD, London, Ujedinjeno Kraljevstvo;
 • Korisnik: Ministarstvo za građevinu, transport i infrastrukturu, Beograd, Srbija
 • Nosilac projekta: Economic Consulting Associates, London, UK

Konsultantske usluge i tehnička podrška u vidu pripreme Nultog izveštaja i nadzora nad izgradnjom MHE “Brevina” (mini hidro elektrana Brevina); Investiror: UniCredit banka, Srbija

Vreme završetka: Oktobar 2020

25
 • Investitor: Brevina doo, Srbija
 • Korisnik: UniCredit banka, Srbija
 • Nosilac projekta: Energy Saving Group, Serbia

Tehnička podrška za Intesa Leasing Beograd za unapređenje lizinga EE/OIE projekata

Vreme završetka: Avgust 2020

16
 • Investitor: Green for Growth Fund, Luxembourg
 • Korisnik: ILB, Beograd

Konsultantske usluge u postupku izgradnje CHP postrojenja na biomasu i unapređenje energetske efikasnosti u osnovnoj školi i specijalnoj bolnici u Padinskoj Skeli, Srbija

Vreme završetka: Avgust 2019

21
 • Investitor: Vlada Švajcarske konfederacije (Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom - SECO)
 • Korisnik: Grad Beograd
 • Nosilac projekta: AF-Consult Switzerland Ltd

Konsultantske usluge i tehnička podrška u vidu pripreme Nultog izveštaja i nadzora nad izgradnjom kombinovane elektrane na biomasu (CHP)

Vreme završetka: Jul 2019

18
 • Investitor: Bioenergy Point, Srbija
 • Korisnik: UniCredit Bank, Srbija
 • Nosilac projekta: Energy Saving Group, Srbija

Konsultantske usluga za podršku implementacije projektu “4E”- EE/OIE kreditna linija

Vreme završetka: Januar 2019

19
 • Investitor:KfW, Nemačka
 • Korisnik: Ministarstvo rudarstva i energetike i ERSTE banka Srbija
 • Nosilac projekta: MACS, Nemačka

Dobijanje statusa preliminarnog povlašćenog proizvođača električne energije i pregled postojeće pravne dokumentacije za MHE "Tošin kamen" Investiror: Hydropol, Republika Češka

Vreme završetka: Januar 2019

24
 • Investitor: Hydropol, Republika Češka
 • Korisnik: Hydropol, Republika Češka
 • Nosilac projekta: Energy Saving Group, Serbia

Otklanjanje prepreka za ubrzanje razvoja tržišta biomase u Srbiji i Otklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemima enegetskog menadžmenta u opštinama u Sriji

Vreme završetka: Decembar 2018

28
 • Investitor: UNDP
 • Korisnik: Ministarstvo rudarstva i energetike i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije
 • Nosilac projekta: Mašinoprojekt, Beograd i MERA, Beograd

Revizija Elaborata o opravdanosti korekcije podsticajne otkupne cene za CHP elektrane na prirodni gas sa nalazima i predlozima za izmene i dopune Investiror: ESCO doo, Srbija

vreme završetka: Novembar 2018

26
 • Investitor: ESCO doo, Srbija
 • Korisnik: Green Weast, Srbija
 • Nosilac projekta: Energy Saving Group, Serbia

Konsultantske usluge i tehnička podrška u vidu pripreme Nultog izveštaja i nadzora nad izgradnjom MHE “Komalj” (mini hidro elektrana Komalj)

procenjen rok završetka: Decembar 2018

17
 • Investitor: Zlatiborske elektrane, Srbija
 • Korisnik: CreditAgricole Bank, Srbija
 • Nosilac projekta: Energy Saving Group, Srbija

Konsultantske usluge i tehnička podrška u vidu pripreme Nultog izveštaja i nadzora nad izgradnjom rashladne komore

procenjen rok završetka: Decembar 2017

15
 • Investitor: Apple World, Srbija
 • Korisnik: UniCredit Bank, Srbija

Konsultantske usluge u razvoju projekata izgradnje elektrana na vetar Čibuk 1 i Čibuk 2 u cilju dobijanja građevinskih dozvola

Vreme završetka: Decembar 2017

14
 • Investitor: Continental Wind Partners, LLC 2711 Centerville Road Wilmington, Delaware 19808 USA

Evropski zajednički fond za Zapadani Balkan: Okvir za Energetsku Efikasnost – Dijalog o regulativi

Vreme završetka: Jun 2017

13
 • Investitor: EBRD, London, United Kingdom
 • Korisnik: Institucije zemalja u regionu: Ministarstvo rudarstva i energetike, Beograd, Srbija
 • Nosilac projekta: Economic Consulting Associates, London, UK u konzorcijumu sa KPMG, LDK i IEHP

Tehnička pomoć za Halkbank, Skoplje, Makedonija, na projektu povećanja obima finansiranja projekata energetske efikasnosti

Vreme završetka: Mart 2017

12
 • Investitor: Green for Growth Fund, Luxembourg
 • Korisnik: HALKBANK, Macedonia
 • Nosilac projekta: Energy Saving Group, Srbija

Konsultantske usluge i tehnička podrška u vidu pripreme Nultog izveštaja za biogas postrojenja i kombinovane elektrane na biogas (CHP) Alibunar 3.57 MW;

Vreme završetka: Decembar 2016

11
 • Investitor: Biogas Energy ltd, Srbija
 • Korisnik: UniCredit Bank, Srbija; Zagrebačka Banka, Hrvatska
 • Nosilac projekta: Energy Saving Group, Srbija

Konsultantske usluge za liniju finansiranja projekata energetske efikasnosti 2007 za UniCredit Bank, Srbija

Vreme završetka: Novembar 2016

10
 • Investitor: KfW, Nemačka
 • Korisnik: UniCredit Bank, Srbija
 • Nosilac projekta: MACS Management & Consulting Services GmbH, Nemačka

Konsultantske usluge i tehnička podrška u vidu pripreme Nultog izveštaja i nadzora nad izgradnjom MHE Beli Kamen 1.65 MW

Vreme završetka: Novembar 2016

9
 • Investitor: Zlatiborske elektrane, Srbija
 • Korisnik: Banca INTESA AD Beograd
 • Nosilac projekta: Energy Saving Group, Srbija

Sektor gasa u Srbiji: procena učinka distributivnog sektora

Vreme završetka: Jul 2016

8
 • Investitor: Svetska Banka, USA
 • Korisnik: Ministarstvo rudarstva i nergetike, Srbija
 • Nosilac projekta: Energy Saving Group, Srbija

Pregled Studije izvodljivosti za izgradnju kombinovane elektrane na biogas "Gakovac" 2MWe sa procenom uslova za finansiranje

Vreme završetka: Jul 2015

7
 • Investitor: Gakovac d.o.o. Stara Moravica, Srbija
 • Korisnik: Privredna Bank, Zagreb, Hrvatska
 • Nosilac projekta: Energy Saving Group, Srbija

Energetske revizije projekata za unapređenje energetske efikasnosti i projekata korišćenja obnovljivih izvora energije sa ciljem ocene njihove kvalifikovanosti za dobijanje kredita od Komercijalne Banke, obuka i pružanje konsultantskih usluga osoblju banke

Vreme završetka: Jul 2015

6
 • Investitor: Green for Growth Fund, Luxembourg
 • Korisnik: Komercijalna Banka, Beograd

Konsultantske usluge za Čačansku Banku, Srbija, za EE/OIE (ECO) Kreditnu Liniju

Vreme završetka: Jun 2015

5
 • Investitor: KfW, Nemačka
 • Korisnik: Čačanska Banka, Srbija
 • Nosilac projekta: MACS Management & Consulting Services GmbH, Nemačka

Konsultantske usluge u segmentu podizanja svesti o značaju EE i OIE finansije za Centralnu banku Crne Gore

Vreme završetka: Maj 2015

4
 • Investitor: Green for Growth Fund, Luxembourg
 • Korisnik: Centralna banka Crne Gore
 • Nosilac projekta: Energy Saving Group, Srbija

Podrška finansijskim institucijama – izgradnja/podizanje kaopaciteta za realizaciju projekata izgradnje malih hidroelektrana i finansiranje projekata u Srbiji i Crnoj Gori

Vreme završetka: Septembar 2013

3
 • Investitor: IFC Advisory Services - Balkans Renewable Energy Program, USA
 • Korisnik: Komercijalne banke u Srbiji i Crnoj Gori
 • Nosilac projekta: Fichtner, Nemačka

Podrška Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije u unapređenju regulatornog okvira za obnovljive izvore energije

Vreme završetka: April 2013

2
 • Investitor: IFC, USA
 • Korisnik: Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine

Nakovo – Studija korišćenja geotermalne energije

Vreme završetka: Mart 2013

1
 • Investitor: NIS GAZPROM NEFT, Srbija
 • Nosilac projekta: EU FIRE kft, Mađarska u konzorcijumu sa MANNVIT kft, Mađarska

Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji – geotermalna energija i kombinovana postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije

Vreme završetka: oktobar 2012

logo
 • Investitor: Evropska komisija, Brisel, Belgija
 • Korisnik: Ministarstvo infrastrukture i energetike, Beograd, Srbija
 • Nosilac projekta: EPTISA, Madrid, Španija, u konzorcijumu sa Mannvit, Island i ESG, Srbija

Direktno finansiranje održivih energetskih projekata Zapadnog Balkana: Jačanje institucionalnih kapaciteta

Vreme završetka: jul 2012

logo
 • Investitor: EBRD, London, Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Nosilac projekta: ECA-KPMG-EIHP

Izrada Prethodnih studija opravdanosti sa Generalnim projektima za izgradnju MHE Ćelije (2.8 MW) i HE Novi Bečej (12.2 MW) i pružanje konsultantskih usluga u postupku dobijanja energetskih dozvola

Vreme završetka: jul 2012

logo
 • Investitor: NELO Energy, Beograd, Srbija

Izrada Prethodnih studija opravdanosti sa Generalnim projektima za vetroelektrane Čibuk 1 (171 MW) i Čibuk 2 (129 MW) i pružanje konsultantskih usluga u cilju dobijanja energetskih dozvola

Vreme završetka: jun 2011

logo
 • Investitor: CWP LLC 2711 Centerville Road Wilmington, Delaware 19808 USA

Demonstracioni projekat energetske efikasnosti za komercijalne banke u Srbiji i Makedoniji – Preliminarne energetske revizije u 8 preduzeća i definisanje tipičnih mera energetske efikasnosti u rezidencijalnim sektorima obe zemlje

Vreme završetka: jun 2011

logo
 • Investitor: Green for Growth Fund, Luksemburg
 • Korisnik: Čačanska banka, Čačak, Srbija i Sparkasse banka, Skoplje, Makedonija

Institucionalni, finansijski i administrativni aspekti izgradnje elektrane za proizvodnju toplotne i električne energije iz biomase u Padinskoj Skeli i definisanje uloga i nadležnosti svih učesnika

Vreme završetka: decembar 2011

logo
 • Investitor: Švajcarska kancelarija za saradnju u Srbiji, Ambasada Švajcarske, Beograd, Srbija

Jačanje kapaciteta za promociju i korišćenje solarne energije u Srbiji

Vreme završetka: decembar 2010

logo
 • Investitor: Vlada Kraljevine Španije
 • Korisnik: Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije
 • Nosilac projekta: Ingenieria, Estudios Y Proyectos NIP SA, Madrid, Španija

Jačanje kapaciteta srpskog operatora sistema i tržišta (EMS) – Zadatak 7: Pravne mogućnosti za buduću berzu električne energije u Srbiji da poveri obavljanje nekih od svojih funkcija i nadležnosti drugim subjektima

Vreme završetka: decembar 2010

logo
 • Investitor: Evropska komisija, Brisel, Belgija
 • Korisnik: Javno preduzeće Elektromreža Srbije, Beograd, Srbija
 • Nosilac projekta: Red Electrica, Španija, u konzorcijumu sa Cesi, Italija i Indra, Španija

Podrška projektu unapređenja merenja u EPS-u - revizija tehničkog kapaciteta i uslova u pogledu zaštite životne sredine za realizaciju projekta daljinskog očitavanja brojila

Vreme završetka oktobar 2010

logo
 • Investitor: Svetska Banka, USA

Uticaj svetske finansijske krize na energetski sektor u Srbiji

Vreme završetka: jun 2010

logo
 • Investitor: EBRD, UK
 • Korisnik: MERCADOS Energy Market International S.A., Madrid, Španija

Pilot projekat energetske efikasnosti – Preliminarne energetske revizije u 10 industrijskih preduzeća u Srbiji

Vreme završetka: februar 2010

logo
 • Investitor: USAID Serbia Competitiveness Project
 • Nosilac projekta: Booz Allen Hamilton Inc, McLean, VA, USA

Revizija postojeće dokumentacije za izgradnju 5 malih hidroelektrana

Vreme završetka: februar 2010

logo
 • Investitor: Mera Invest, Belgrade, Serbia

Priprema Elaborata o izgradnji MHE Stalać za potrebe dobijanja energetske dozvole

Vreme završetka January 2010

logo
 • Investitor: KELAG-Karntner, Klagenfurt, Austria

Globalna pravna procedura izgradnje elektrane na vetar u Srbiji

Vreme završetka: januar 2010

logo
 • Investitor: Electrawinds Eastern Europe ltd, Belgija

Prethodna studija izvodljivosti izgradnje kogenerativnog postrojenja na biomasu u Boljevcu

Vreme završetka: januar 2010

logo
 • Investitor: Bio Energy Point doo, Belgrade

Izrada pravne procedure izgradnje MHE i revizija postojeće dokumentacije za izgradnju 9 MHE

Vreme završetka: decembar 2009

logo
 • Investitor: Hydropol Project & Management, Češka Republika

Unapređenje energetske efikasnosti u Srbiji - Izrada nacrta Zakona o racionalnoj upotrebi energije i Studije tržišta toplotne energije

Vreme završetka: oktobar 2009

logo
 • Investitor: GTZ - nemačka agencija za tehničku saradnju, Eschborn, Nemačka
 • Nosilac projekta: Integration, Grafenberg, Nemačka u konzorcijumu sa ESG, Beograd, Srbija

Analiza 4 moguće lokacije i izrada Elaborata o izgradnji MHE Beli kamen (1.5 MW) i MHE Rogopeč (1.6 MW) za potrebe dobijanja energetskih dozvola

Vreme završetka: oktobar 2009

logo
 • Investitor: Plemen ad, Beograd, Srbija

Izrada elaborata o izgradnji RHE "Bistrica" (680 MW) i konsultantske usluge u postupku dobijanja energetske dozvole

Vreme završetka: jul 2009

logo
 • Investitor: Konsalting agencija Morava, Svilajnac, Srbija u ime KELAG, Austrija

Izrada Glavnih projekata kompenzacije reaktivne energije na 6 kV i 0.4 kV u TO Banovo Brdo, Cerak, Medaković, Konjarnik i Voždovac

Vreme završetka: jun 2009

logo
 • Investitor: JKP Beogradske Elektrane, Novi Beograd, Srbija

Nadzor, signalizacija u pogonima i automatska kontrola angažovane snage u realnom vremenu u metalo-prerađivačkoj industriji Petar Drapšin

Vreme završetka: maj 2009

logo
 • Investitor: Petar Drapšin, Mladenovac

Mogućnosti i ekonomska opravdanost priključivanja domaćinstava u Makedoniji i Bosni i Hercegovini na distributivnu mrežu prirodnog gasa

Vreme završetka January 2009

logo
 • Investitor: Svetska Banka, SAD

Studije izvodljivosti za korišćenje obnovljivih izvora energije u Srbiji – Deo A: Proračun podsticajnih cena i priprema nacrta podzakonskih akata potrebnih za rad povlašćenih proizvođača električne energije

Vreme završetka: december 2008

logo
 • Investitor: Evropska agencija za rekonstrukciju, Brisel, Belgija
 • Korisnik: Ministarstvo rudarstva i energetike, Beograd, Srbija
 • Investitor: NIP SA, Madrid, Španija u konzorcijumu sa Eptisa i Socoin

Izrada optimalnog idejnog rešenja i Elaborata o izgradnji gasne TE-TO Novi Beograd i pružanje konsultantskih usluga u postupku dobijanja energetske dozvole

Vreme završetka: december 2008

logo
 • Investitor: JKP Beogradske elektrane, Novi Beograd, Srbija

Tehnička pomoć JP Elektromreža Srbije u organizacionim i funkcionalnim pripremama za novo tržišno okruženje

Vreme završetka: september 2008

logo
 • Investitor: Evropska agencija za rekonstrukciju, Brisel, Belgija
 • Korisnik: JP Elektromreža Srbije, Beograd, Srbija
 • Nosilac projekta: RTE, Pariz, Francuska u konzorcijumu sa BCEOM i Powernext

Studija opravdanosti korišćenja drvnog otpada u Srbiji za proizvodnju biogoriva

Vreme završetka, jun 2008

logo
 • Investitor: USAID Serbia Competitiveness Project
 • Nosilac projekta: Booz Allen Hamilton Inc, Vašington, McLean, VA, SAD

Elaborat o optimalnom načinu kompenzacije reaktivne energije i izrada Glavnog projekta za kompenzaciono postrojenje 6 kV i za kompenzaciona polja na 0.4 kV u TO Novi Beograd

Vreme završetka: april 2008

logo
 • Investitor: JKP Beogradske Elektrane, Novi Beograd, Srbija
Institucije i kompanije koje finansiraju naše projekte su
Korisnici naših projekata su
Naši strani i domaći partneri su
Kontaktirajte nas

Detalji

Cilj ovog projekta je definisanje optimalne strukture interne kablovske mreže 35 kV za vertroelektranu „VETROZELENA“ kao i definisanje broja potrebnih kablovskih izvoda, liste generatora povezanih na svaki izvod, trase kablova od prvog povezanog generatora do trafostanice 35/400 kV/kV, kao i liste dužina i prečnika svih kablova.
Kao kriterijum optimizacije korišćeni su ukupni diskontovani troškovi tokom životnog ciklusa od 25 godina:
 • investicioni troškovi za mrežu 35 kV, dalekovode 400 kV i trafostanicu 35/400 kV/kV uključujući svu potrebnu opremu i radove,
 • zbir diskontovanih godišnjih troškova gubitaka u svim nabrojanim elementima mreže (gubici električne energije) po prethodno definisanoj stopi diskontovanja,
 • zbir diskontovanih godišnjih troškova održavanja vetroelektrane po prethodno definisanoj stopi diskontovanja,
Analiza je sprovedena za definisane tačke priključenja i sadrži najmanje 20 internih trasa kablovske mreže kao i nekoliko različitih dodatnih transformacija napona.
Osnovni cilj projekta je bila detaljna tehnoekonomska analiza konstrukcije fotonaponske elektrane na postojećoj parceli blizu Ćuprije kako bi se investitoru omogućilo donošenje opravdane odluke o investiciji. Izveštaj je pripremljen u formi studije opravdanosti koja je neophodna za dobijanje energetske dozvole za postrojenje.
Obim radova na ovom projektu je obuhvatao sledeće aktivnosti:
 • Poseta lokaciji, identifikacija i analiza trenutnog stanja na lokaciji kao i analiza mogućnosti priključenja fotonaponskog postrojenja na distributivni i prenosni sistem,
 • Analiza važećeg zakonodavnog i regulatornog okvira za izgradnju fotonaponskih postrojenja u Srbiji sa preporučenim pravnim procedurama za razvoj projekta,
 • Analiza tržišta kako u smislu nabavke opreme i radova, tako i u smislu prodaje proizvedene električne energije i garancija porekla,
 • Tehnička analiza uključujući odlaganje fotonapnskih panela i proračun mogućeg kapaciteta, očekivane bruto godišnje proizvodnje električne energije i očekivanih internih gubitaka u slučaju da je elektrana konstruisana od fiksnih fotonaponskih panela kao i pod pretpostavkom da paneli imaju mogućnost praćenja tj. prilagođavanja položaja na osi,
 • Preliminarna analiza uticaja fotonaponskog postojenja na životnu sredinu,
 • Finansijska analiza uključujući proračun svih investicionih i operativnih troškova kao i očekivanih prihoda za oba analizirana tehnička rešenja fotonaponskog postrojenja, period povratka investicije, internu stopu povrata, odnos neto sadašnje vrednosti godišnjih prihoda i troškova i očekivanu neto sadašnju vrednsot profita tokom životnog ciklusa fotonaponskog postrojenja, kao i preporuke za najbolje investicione odluke koje investitior treba da donese,
 • Analiza osetljivosti preporučenih tehničkih varijanti kako bi se procenilo da li predložena tehnička rešenja ostaju ekonomski opravdana ako se promene neki značajni parametri kao što su investicioni troškovi, životni vek postrojenja, diskontna stopa i tržišne cene električne energije ili garancija porekla.
Cilj Projekta za energetsku sigurnost u Srbiji je da se povećaju podsticaji i investicije u obnovljivu energiju (OE) i energetsku efikasnost (EE), efikasna upotreba izvora energije kao i udeo obnovljivih izvora energije u strategijama. Aktivnosti u okviru Projekta za energetsku sigurnost obuhvataju:

CILJ 1: UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI NA NIVOU OPŠTINA

Ova aktivnost se odnosi i na potrošnju i na snabdevanje energijom. Cilj je unapređenje efikasnosti rada toplana kao i efikasnosti višeporodičnih stambenih zgrada, a prema tome i ušteda količine dostupnog goriva u sistemu i ušteda troškova kod krajnjih korisnika.

CILJ 2: POVEĆANJE UPOTREBE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Ova aktivnost će podržati proširenje upotrebe OIE uključujući električnu energiju proizvedenu u solarnim elektranama u stambenim zgradama, malim i srednjim preduzećima. Jedna od oblasti fokusa biće i razvoj i uspostavljanje neto merenja kao prihvaćene prakse i preporuke odredbi u okviru zakonodavnih mera, regulatornog i pravnog okvira kao i standarda koji se odnose na neto merenje u Srbiji.
ESG će pre svega pružiti tehničku ekspertizu kada su u pitanju reforme regulatornog okvira. ESG će učestvovati u sledećim aktivnostima:
 • Unapređenje zakonodavnog i regulatornog okvira za povećanje udela OE
  Analiza usklađenosti regulative u Srbiji sa regulativnom EU u sektoru energetike, pružanje tehničke pomoći predstavnicima nadležnih organa pri reviziji, pripremi nacrta i promociji neophodnih promena u zakonodavnom, regulatornom i poreskom okruženju da bi se uvela rešenja u vezi sa OE.
 • Uvođenje neto merenja i zakonodavnih mera koje se na njega odnose i odobravanje plana implementacije
  Pismena analiza strategija, politika i regulatornih akata koji su potrebni da se podrži neto merenje i proširenje razvoja obnovljive energije; asistencija pri pripremi nacrta relevantnih podzakonskih akata za neto merenje u okviru novog Zakona o obnovljivim izvorima energije koji je usvojen u martu 2021. godine. Koordinacija razmene informacija i saradnje između zainteresovanih strana i organizacija nadležnih za implementaciju pri razvoju politika vezanih za neto merenje.
 • Uvođenje i korišćenje modernih tehnologija u vezi sa OE uključujući predviđanje potreba za energijom i energetski menadžment
  Pružanje podrške subjektima u privatnom sektoru koji su uključeni u razvoj ili instalaciju tehnologija u vezi sa obnovljivim izvorima energije.
As the Serbian government emphasizes the importance to increase energy efficiency, it has passed crucial reforms during the last two decades. The general strategic framework is set out by the Energy Sector Development Strategy of the Republic of Serbia for the period by 2025 with projections by 2030. In accordance with this strategic document, since 2001, German Development Bank, KfW, and the Republic of Serbia represented by the Ministry of Mining and Energy, MoME, have been running rehabilitation programs of the District Heating Sector in Serbia that are focused on sustainable and efficient heat generation, decreasing of heat losses in the heat distribution network and demand side management.
ESG was responsible for performing the following activities:
 • Inspect existing and new planned facilities and sites. Collect all available information
 • Analyse and evaluate existing studies, proposed measures for rehabilitation of DH boiler plants, equipment, distribution pipelines and heating substations
 • Preparing investment plans for select DH companies, including related costs, benefits and priorities
 • Review and approve contractors design of work
 • Perform site supervision on a permanent on-site basis, supervise work of contractors on construction of facilities, review contractors claim
 • Control of work schedule, prepare progress reports, the quality of works and compliance with environmental, social requirements
 • Inspection of contractor(s) compliance with applicable environmental, social and EHSE requirements
 • EHSE monitoring (together with the HSE-Expert) during the whole construction and implementation phase
 • Participation in FAT and equipment delivery inspections
 • Incidental services during the Defect Liability Period and in the event of Contractor claims
 • Review commissioning programs, attend commissioning tests and prepare reports
 • Review and approval of as-built documents
 • Implementation of the web-site for this Project
Projekat koji se odnosi na biomasu je između ostalog bio posvećen uspostavljanju neophodnih zakonskih I institucionalnih okvira koji su potrebni za razvoj tržišta biomase. Pored toga, projekat je obezbedio mehanizam investicione podrške kroz grant (investment support grant mechanism ISGM) za privatne investicije sa ciljem da se realizuje 6-8 kombinovanih postrojenja za proizvodnju toplote i električne energije na biomasu/biogas. Dodatnih 12 sličnih projekata su tehnički pripremljeni u smislu pripreme studija izvodljivosti i tehničke dokumentacije. Dodatne aktivnosti su uključivale treninge za opštine investiture i banke kao i izgradnju kapaciteta i planiranje aktivnosti na nivou države i lokalno.
Cilj EE projekta je bio uvođenje i podrška pri implementaciji Sistema energetskog menadžmenta u opštinama uključujući informacioni system za energetski menadžment širom Srbije kako bi se povećao broj investicija u u EE u javnim zgradama i opštinskim upravama i obezbedio njihov efikasniji rad uopšte. EE projekat je bio u potpunosti u skladu sa Zakonom o energetskoj efikasnosti koji predviđa uspostavljanje Sistema energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji, pa na taj način doprinosi njegovoj primeni.
ESG je učestvovao u sledćim zadacima i bio odgovoran za sledeće aktivnosti:
 • Podzadatak 4: Tehnička ekspertiza u oblasti obnovljive energije
  (Osnovna svrha ovog zadatka je idntifikacija postojećih barijera za izgradnju elektrana na biogas, što se posebno odnosi na: sticanje prava na izgradnju postrojenja tj. dobijanje građevinske dozvole i dobijanje odobrenja za priključenje postojkenja na elektroenergetsku mrežu.)
 • Podzadatak 5: Uklanjanje prepreka za ubrzanje razvoja tržište biomase u Srbiji
  (Analiza nacionalnih mera podsticaja i aktivnosti u nadležnosti Mininistarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivredekoje se odnose na investicije u projekte obnovljive energije poljoprivredi; Priprema Vodiča za investicije u poljoprivredne holdinge/preduzeća za igradnju postrojenja koja koriste obnovljivu energiju u skladu sa sadržajem IPARD Programa ka oi relevantnih zakona i podzakonskih akata; Izgradnja kapaciteta predstavnika lokalnih samouprava i Vlade i poljoprivrednih proizvođača)
 • Podzadatak 7: Ukljanjanje prepreka za promociju i podršku uvođenja Sistema energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji
  (Priprema Vodiča za nabavku električne energije i optimizacija troškova električne energije u javnim zgradama i ustanovama koji treba da bude usvojen od strane MRE i preporučen svim korisnicima državnog budžeta (sadržaj Vodiča: Opšte informacije o tržištu električne energije, krajnji korisnici, optimizacija troškova, javna nabavka električne energije, mere uštede energije, lista za proveru i algoritmi za analizu potencijala za optimizaciju troškova iimplementaciju mera ušteda energije);
Cilj projekta je bio revizija trenutnog sistema upravljanja uticajem na životnu sredinu i društvo u Erste banci i aktivnosti u vezi sa procenom uticaja na životnu sredinu i društvo koje banka sprovodi prilikom pripreme nultog izveštaja kao i (ako je potrebno) unapređenje ovih aktivnostti do nivoa koji bi omogućio banci da postigne sledeće ciljeve:
 • da (bolje) razume riziike u vezi sa utivajem na životnu sredinu i društvo kroz portfolio
 • da oceni, umanji i nadzire ove rizike na strukturnom nivou
 • da radi u skladu sa uslovima koje je propisao KfW kako bi se obezbedilo finansiranje i poslovne mogućnosti
 • da identifikuje potencijalne prilike za finansiranje
 • da postigne dobru reputaciju među klijentima, investitorima i drugim stejkholderima
Preduzeće ESG je učestvovalo u implementaciji svih aktivnosti i bilo odgovorno za sprovođenje sledećih aktivnosti:
 • kreiranje interne kontrolne liste za uticaj na životnu sredinu i društvo (hidroenergija, biogas, biomasa)
 • kreiranje internog dokumenta za reviziju uticaja na životnu sredinu i društvo;
 • nacrt zahteva za ekstenu analizu uticaja na životnu sredinu i društvo
 • obuka koordinatora za analizu uticaja na životnu sredinu i društvo kroz asistenciju na licu mesta
ESG je učestvuje u realizaciji sledećih zadataka i odgovoran je za sledeće aktivnosti:
 • Kritička revizija Elaborata o opravdanosti korekcije podsticajne otkupne cene za elektrane sa visokoefikasnom kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije na prirodni gas;
 • Pregled metodologije za definisanje početne otkupne cene električne energije;
 • Definisanje početne otkupne cene električne energije za povlašćene proizvođače, koji su status stekli u skladu sa Uredbom 99/2009, u trenutku stupanja na snagu Uredbe 56/2016
 • Na osnovu revizije Elaborata i analize ostale relevantne dokumentacije, uključujući ali ne ograničavajući se na rešenje o sticanju statusa povlašćenog proizvođača, ugovor sa EPS-om, sve tri uredbe o podsticajnim merama, dopis ministarstva EPS-u, dopis EPS-a upućen Green Waste-u sa predlogom Aneksa ugovora, zapisnik sa sastanka Investitora sa Ministarstvom rudarstva i energetike, podatke o kretanju relevantnih cena prirodnog gasa, ESG je formulisao nacrt odluke Vlade RS o izmeni i dopuni postojeće Uredbe o podsticajnim cenama ili nacrt druge odluke Vlade RS o korekciji podsticajne otkupne cene za elektrane sa visokoefikasnom kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije na prirodni gas koje su povlašćen status stekle pre donošenja Uredbe o podsticajnim merama iz 2013. godine, koju bi Investitor, zajedno sa Elaboratom, uputio Ministarstvu rudarstva i energetike sa predlogom da je prosledi Vladi RS na usvajanje.
Obim Konsultantskih usluga šire obuhvata asistiranje u sledećim ključnim oblastima:
 • Nulti izveštaj - Konsultant sprovodi detaljnu tehničku procene projekata u fazi pripreme Nultog izveštaja kako bi potvrdili njihovu prihvatljivost i na taj način podržati investicione odluke Banke. Konkretno, Konsultant pregleda i analizira sledeće: tehničku i pravnu dokumentaciju, troškova projekta i ugovore, finansijsku evaluaciju projekta, analiza obilaska lokacije projekta i sprovešće procenu rizika
 • Nadzor nad izgradnjom - U ime Banke i pre isplate sledeće tranše za investitora, Konsultant nadgleda izgradnju kako bi potvrdio da se projekti koje finansira Banka sprovodi u skladu sa planom. Konsultant obezbeđuje Banci odobrenje za isplatu svake tranše. Konsultant pregleda i analizirati sledeće: plaćanja, ažuriranje napretka u izgradnji, usklađenost sa investicionim budžetom, kao i sledeće povlačenje tranše
 • Verifikacije na kraju faze izgradnje – verifikacija projekta se sprovodi za svaki projekat kada se u potpunosti završi izgradnja kako bi se potvrdio očekivani uticaj. Izveštaja o verifikaciji sadrži: ispunjenje obaveza iz poslednjeg izveštaja o napretku, provere ispunjenosti ciljeva, kao i procene pravne dokumentacije
ESG je učestvuje u realizaciji sledećih zadataka i odgovoran je za sledeće aktivnosti:
 • Analizom Zakon o energetici i odgovarajućih uredbe izvršiti procenu da li je moguće i realno da Investitor pribavi preliminarni status povlašćenog proizvođača električne energije do kraja 2018. Godine. Ukoliko nije moguće, da li će biti moguće da se postigne kasnije, kao i da li se očekuje produženje feed-in tarifa
 • Popunjavanje prijave za privremeni status povlašćenog proizvođača električne energije u ime Investitora, podržati Investitoru pri pripremi potrebne dokumentacije i pomoći pri podnošenju prijave
 • Pregled celokupne pravne dokumentacije za MHE Tošin kamen uključujući dobijene saglasnosti, dozvole, licence, izjave i ugovore koji regulišu prava korišćenja zemljišta i izvestiti Investitora o eventualnim spornim pitanjima za buduću izgradnju MHE
GGF i UCS su pripremile novu kreditnu liniju za projekte obnovljivih izvora energije (OIE) u cilju promovisanja i omogućavanja privatnom investiranje u OIE projekte. Konsultant će učestvovati u pripremi projekta i napraviti potencijalne projekte prihvatljivim za banku kroz obuke, definisanje predloga projekata za finansiranje, pripreme izveštaja o detaljnoj pravnoj, tehničkoj i ekonomskoj reviziji projekata (Due Diligence). Štaviše, Konsultant će asistirati tokom realizacije i verifikacije kako bi se osigurala usaglašenost projekta sa GGF i EU kriterijumima. Obim Konsultantskih usluga šire obuhvata asistiranje u sledećim ključnim oblastima:
 • Priprema izveštaja o ispunjenosti uslova - ako je potrebno, Banka tražiti od tehničkog konsultanta da izvrši inicijalnu proveru projekta (koja može uključivati inicijalni sastanak sa potencijalnim investitorom, proveru raspoloživih dokumenata, analizu određenih dokumenata, inicijalnu procenu da li projekat ispunjava uslove GGF-a,) i da pripremi izveštaja o ispunjensoti uslova
 • Nulti izveštaj - Konsultant sprovodi detaljnu tehničku procene projekata u fazi pripreme Nultog izveštaja kako bi potvrdili njihovu prihvatljivost i na taj način podržati investicione odluke Banke. Konkretno, Konsultant pregleda i analizira sledeće: tehničku i pravnu dokumentaciju, troškova projekta i ugovore, finansijsku evaluaciju projekta, analiza obilaska lokacije projekta i sprovešće procenu rizika
 • Nadzor nad izgradnjom - U ime Banke i pre isplate sledeće tranše za investitora, Konsultant nadgleda izgradnju kako bi potvrdio da se projekti koje finansira Banka sprovodi u skladu sa planom. Konsultant obezbeđuje Banci odobrenje za isplatu svake tranše. Konsultant pregleda i analizirati sledeće: plaćanja, ažuriranje napretka u izgradnji, usklađenost sa investicionim budžetom, kao i sledeće povlačenje tranše
 • Verifikacije na kraju faze izgradnje – verifikacija projekta se sprovodi za svaki projekat kada se u potpunosti završi izgradnja kako bi se potvrdio očekivani uticaj. Izveštaja o verifikaciji sadrži: ispunjenje obaveza iz poslednjeg izveštaja o napretku, provere ispunjenosti ciljeva, kao i procene pravne dokumentacije
ESG će sprovoditi pojednostavljene energetske revizije kako bi ocenio prihvatljivost nestandardnih EE investicije u odnosu na očekivani nivo ušteda energije i smanjenjem emisije CO2. Konsultant će takođe izvršiti analizu uticaja nakon završetka investicija sa ciljem procene stvarno postignutih ušteda u potrošnji energije i smanjenju emisije CO2
 • Pojednostavljene energetske revizije: sprovođenje pojednostavljenih energetskih pregleda za relevantne nestandardne investicije koji se ne mogu proceniti pomoću softverskog alata za izračunavanje energije
 • Analiza uticaja: analizom slučajnih uzoraka standardnih i nestandardnih investicija u energetski efikasne mere izabrati klijente i utvrditi stvarno postignuti uticaj
Projekat ima sledeće glavne ciljeve:
 • Razvoj i realizacija projekta izgradnje postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije u Padinskoj Skeli, izgradnja potrebne mreže za distribuciju toplote i priključenje na postojeću elektro distributivnu mrežu
 • Proizvodnja toplote iz biomase za grejanje javnih objekata u Padinskoj Skeli (OŠ ‘’Olga Petrov’’ i Bolnica za mentalno obolele "Laza Lazarevic") i dva plastenika u okviru preduzeća PKB
 • Proizvodnja ‘zelene’ električne energije i prodaja iste Javnom Snabdevaču
 • Rekonstrukcija javnih objekata koji će se grejati u naselju Padinska Skela u cilju unapređenja njihove energetske efikasnosti.
 • Nastavak i intenziviranje dijaloga o energetskoj politici u okviru ‘Donatorske radne grupe za energiju’ (uključujući učešće vlade Republike Srbije) u oblasti obnovljivih izvora energije sa ciljem omogućavanja replike ovog pilot projekta.
 • Izgradnja/podizanje kapaciteta za realizaciju ovog i sličnih projekata u budućnosti
ESG je učestvuje u realizaciji sledećih pod-zadataka i odgovoran je za sledeće aktivnosti:
 • Pod-zadatak 1: Obim rada i prioriteti Priprema, učestvovanje i pružanje pomoć u toku razgovora sa korisnikom, revizija predloženih projekata od strane zemalja učesnica za tehničku pomoć REEP Plus projekta, izrada projektnog zadatka i razvoj budžeta i povezivanje sa projektnim timom
 • Pod-zadatak 6: Dalja pomoć u sprovođenju obaveza iz člana 7 Evropske unije prema Direktivi EE Lokalna podrška (uključujući koordinaciju i prisustvo na početnom sastanku i radionicu za fazu 1B), pomoć u razvoju i pregledu rezultata stručnog tima, kao i druga povremena podrška u ispunjavanju zadataka po zahtevu
 • • Pod-zadaatak 7: Sekundarni zakoni koji implementiraju EPBD u Srbiji Postavljanje minimalnih zahteva za energetske performanse za nove i postojeće zgrade korištenjem metode optimalnih troškova uključujući definisanje tipičnih zgrada i njihovih referentnih predstavnika, definisanje mogućih EE / RE paketa, izračunavanje neto potreba primarne energije referentnih objekata, izračunavanje globalnih troškova za svaku referentnu zgradu i svaki EE / RE paket, identifikacija optimalnih MEPS-a
Glavni cilj ovog projekta koji finansira KfW Nemačka je da podrži MoME (Ministarstvo rudarstva i energetike) u podizanju svesti o značaju EE/OIE, kao i ERSTE banku u pokretanju kreditne linije za projekte energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Glavni zadaci koje treba da obavi Konsultant su sledeći:
 • Zadatak 1: Podrška MoME u podizanju svesti o značaju EE/OIE u Srbiji, kao i podrška Ministarstvu u implementaciji projekta
  • Podzadatak 1.1: Uspostavljanje platforme za razmenu informacija između Ministarstva i finansijskih institucija
   • Identifikacija odgovarajuće platforme za razmenu informacija
   • Identifikacija ključnih tema u srpskom finansijskom sektoru za razmenu informacija
   • Organizacija mera i događaja za razmenu informacija
  • Podzadatak 1.2: Pomoći Ministarstvu prilikom organizaciji događaja za potrebe podizanje svesti o EE/OIE u Srbiji
   • Identifikovanje adekvatne teme za podizanje svesti u segment EE/OIE
   • Razvijanje strategije o podizanju svesti u segment EE/OIE
   • Asistiranje ministarstvu u implementaciji / organizaciji aktivnosti sa ciljem podizanje svesti u segment EE/OIE
  • Organizacija i vođenje redovnih sastanaka između Ministarstva, banaka i KfW-a
  • Podrška Ministarstvu u pisanju izveštaja o naprektu projekta za potrebe KfW
 • Zadatak 2: Obuka zaposlenih banke o podizanje svesti u segment EE/OIE i razjašnjavanju specifičnosti ove kreditne linije;
 • Zadatak 3: Pružanje podrške banci prilikom razvijanja smernica za EE/OIE investicije, sprovođenje provere podobnosti i verifikaciona provera, praćenje i izveštavanje.
 • Zadatak 4: Podrška banci u marketingu novog kreditnog proizvoda.
Obim Konsultantskih usluga šire obuhvata asistiranje u sledećim ključnim oblastima:
 • Nulti izveštaj - Konsultant sprovodi detaljnu tehničku procene projekata u fazi pripreme Nultog izveštaja kako bi potvrdili njihovu prihvatljivost i na taj način podržati investicione odluke Banke. Konkretno, Konsultant pregleda i analizira sledeće: tehničku i pravnu dokumentaciju, troškova projekta i ugovore, finansijsku evaluaciju projekta, analiza obilaska lokacije projekta i sprovešće procenu rizika
 • Nadzor nad izgradnjom - U ime Banke i pre isplate sledeće tranše za investitora, Konsultant nadgleda izgradnju kako bi potvrdio da se projekti koje finansira Banka sprovodi u skladu sa planom. Konsultant obezbeđuje Banci odobrenje za isplatu svake tranše. Konsultant pregleda i analizirati sledeće: plaćanja, ažuriranje napretka u izgradnji, usklađenost sa investicionim budžetom, kao i sledeće povlačenje tranše
 • Verifikacije na kraju faze izgradnje – verifikacija projekta se sprovodi za svaki projekat kada se u potpunosti završi izgradnja kako bi se potvrdio očekivani uticaj. Izveštaja o verifikaciji sadrži: ispunjenje obaveza iz poslednjeg izveštaja o napretku, provere ispunjenosti ciljeva, kao i procene pravne dokumentacije
Obim Konsultantskih usluga šire obuhvata asistiranje u sledećim ključnim oblastima:
 • Nulti izveštaj - Konsultant sprovodi detaljnu tehničku procene projekata u fazi pripreme Nultog izveštaja kako bi potvrdili njihovu prihvatljivost i na taj način podržati investicione odluke Banke. Konkretno, Konsultant pregleda i analizira sledeće: tehničku i pravnu dokumentaciju, troškova projekta i ugovore, finansijsku evaluaciju projekta, analiza obilaska lokacije projekta i sprovešće procenu rizika
 • Nadzor nad izgradnjom - U ime Banke i pre isplate sledeće tranše za investitora, Konsultant nadgleda izgradnju kako bi potvrdio da se projekti koje finansira Banka sprovodi u skladu sa planom. Konsultant obezbeđuje Banci odobrenje za isplatu svake tranše. Konsultant pregleda i analizirati sledeće: plaćanja, ažuriranje napretka u izgradnji, usklađenost sa investicionim budžetom, kao i sledeće povlačenje tranše
 • Verifikacije na kraju faze izgradnje – verifikacija projekta se sprovodi za svaki projekat kada se u potpunosti završi izgradnja kako bi se potvrdio očekivani uticaj. Izveštaja o verifikaciji sadrži: ispunjenje obaveza iz poslednjeg izveštaja o napretku, provere ispunjenosti ciljeva, kao i procene pravne dokumentacije
Ovaj projekat je podeljen u sledeća dva podprojekta
 • Obuka zaposlenih, Analiza portfolia i Analiza tržišta
 • Izvršenje Energetskih Revizija i „On-Going’’ konsultantska podrška
Generalni cilj prvog dela projekta je podrška ILB-u da bolje razume benefite i potencijale finansiranja projekata EE i identifikacija oblasti u kojima klijenti ILB-a mogu potencijalno ostvariti uštede u potrošnji energiji.
Cilj drugog dela projekta je izvršenje određenog broja uprošćenih, detaljnih i holističkih energetskih revizija sa ciljem procene uštede u potrošnji energije i smanjenja emisije CO 2 odgovarajućih projekata kao i obezbeđivanje potrebne tehničke podrške osoblju ILB-a tokom perioda implementacije projekta. Dok se konfirmatorne energetske revizije, kako uprošćene tako i detaljne sprovode za klijenta koji je već identifikovao EE meru/mere koje bi želeo da budu finansirane, holističke energetske revizije imaju svrhu identifikovanja potencijalnih EE mera u poslovnim prostorijama i proizvodnim pogonima klijenta. Ova mera (izrada holističkih energetskih revizija) predstavlja sredstvo podizanja svesti koje ILB može koristiti radi davanja podrške izabranim klijentima sa ciljem identifikovanja njihovog potencijala za uštedu energije. Konsultant bi trebalo da izvrši do 25 uprošćenih, 5 detaljnih I 3 holističke energetske revizije
Obim konsultantskih usluga šire obuhvata asistiranje u sledećim ključnim oblastima:
 • Nulti izveštaj - Konsultant sprovodi detaljnu tehničku procene projekata u fazi pripreme Nultog izveštaja kako bi potvrdili njihovu prihvatljivost i na taj način podržati investicione odluke Banke. Konkretno, Konsultant pregleda i analizira sledeće: tehničku i pravnu dokumentaciju, troškova projekta i ugovore, finansijsku evaluaciju projekta, analiza obilaska lokacije projekta i sprovešće procenu rizika
 • Nadzor nad izgradnjom - U ime Banke i pre isplate sledeće tranše za investitora, Konsultant nadgleda izgradnju kako bi potvrdio da se projekti koje finansira Banka sprovodi u skladu sa planom. Konsultant obezbeđuje Banci odobrenje za isplatu svake tranše. Konsultant pregleda i analizirati sledeće: plaćanja, ažuriranje napretka u izgradnji, usklađenost sa investicionim budžetom, kao i sledeće povlačenje tranše
 • Verifikacije na kraju faze izgradnje – verifikacija projekta se sprovodi za svaki projekat kada se u potpunosti završi izgradnja kako bi se potvrdio očekivani uticaj. Izveštaja o verifikaciji sadrži: ispunjenje obaveza iz poslednjeg izveštaja o napretku, provere ispunjenosti ciljeva, kao i procene pravne dokumentacije
Krajnji cilj ovog projekta je da Investitor (Continental Wind Partners) za lokaciju odabranu za izgradnju elektrana na vetar u Srbiji instalisane snage oko 300MW stekne potrebna mišljenja, uslove i saglasnosti, reši imovinsko - pravne odnose, pripremi potrebnu dokumentaciju i pribavi energetsku dozvolu i građevinsku dozvolu
ESG će Investitoru pružiti konsultantske usluge koje se odnose na komunikaciju sa nadležnim institucijama u postupku dobijanja potrebnih dozvola, pripremu zahteva za izdavanje potrebnih mišljenja, uslova, saglasnosti od strane nadležnih institucija, asistenciju u pripremi pro jektnih zadataka, izboru i kontroli rada projektantskih kuća koje će biti angažovane za pripremu tehničke dokumentacije u postupku dobijanja potrebnih dozvola i odobrenja , pripremu tehničkog rešenja za priključenje na prenosnu mrežu i kontakte sa nadležnim operatorom sistema, pripremu ugovora o prodaji električne energije i kontakte sa nadležnom direkcijom Elektroprivrede Srbije, izradu kompletne pravne procedure za pribavljanje dozvola i izgradnju elektrana na vetar, kao i na druge konsultantske usluge ko je Investitor zahteva, a na koje ESG može kvalitetno odgovoriti.
ESG je angažovan na implementaciji sledećih podprojekata koji se odnose na Srbiju:
 • Zadatak 1: Definisanje regionalnih prioriteta na osnovu predloga zemalja
  • Sveukupni cilj Zadatka 1 je bio da se opišu prioritetni zadaci iz oblasti regulative na kojima će biti angažovani konsultanti u okviru obima i budžeta projekta
 • Zadatak 2: Ugrađivanje zahteva koji se odnose na energetske performanse zgrada propisane Direktivom 2010/31/EU (EPBD – Energy Performance of Buildings Directive) u regulativu Republike Srbije
  • Cilj ovog zadatka je da se asistira nadležnim institucijama u Srbiji da razviju set podzakonskih akata i uputstvo potrebno za ugrađivanje zahteva propisanih Direktivom 2010/31/EU u domaću regulativu. Specifični dokumenti čiji će nacrti biti pripremljeni i isporučeni u okviru ovog zadatka su Pravilnik o inspekciji sistema za grejanje i Pravilnik o inspekciji sistema za ventilaciju.
 • Zadatak 3: Podrška izradi regulative u oblasti javnih energetski efikasnih nabavki, uputstva i kodova
  • Cilj ovog zadatka je da se asisitira nadležnim institucijama u Srbiji da dalje razvijaju regulatorni okvir za energetski efikasne nabavke kako bi osigurale konzistentnost sa postojećim obavezama I onim koje će verovatno biti usvojene u vezi Preporuka o Primeni Direktive 2012/27/EU (Recommendation on the Implementation of Directive 2012/27/EU). ESG je takođe izvršio Cost-Benefit Analizu čiji je cilj bio da pokaže da li je ekonomski opravdano uvođenje minimalnih kriterijuma energetske efikasnosti u procedure javnih nabavki za grupu odabranih proizvoda.
 • Zadatak 7: Podrška Ministarstvu rudarstva i energetike Srbije u pogledu definisanja predloga mera kao zamena za vršenje inspekcij sistema grejanja
 • Zadatak 13: Podrška Ministarstvu rudarstva i energetike Srbije u pogledu razvoja sistema obaveze energetske efikasnosti energteskih kompanija
ESG je bio angažovan od strane GGF, Luxembourg radi rpužanja tehničke podrške banci, HALKBANK, Skoplje u implementaciji nove kreditne linije za energetsku efikasnost (GGF kreditna linija). Konsultantske usluge na kojima je ESG bio angažovan se sastoje od obuke osoblja banke i analize portfolia.
ESG je izvršio predviđenu obuku osoblja banka pokrivajući sledeće oblasti:
 • Generalno upoznavanje sa potencijalom za smanjenje potrošnje energije i emisije CO 2 u sektoru malih i srednjih preduzeća (MSP)
 • Prezentacija najčešćih standardnih i nestandardnih mera EE u MSP sektoru
 • Studije slučaja i primeri projekata EE kvalifikovani za finansiranje iz GGF kreditne linije (kvalifikovani projekti EE implementirani u MSP sektoru u Makedoniji)
 • Uzorci klijenata (najčešće mere EE po sektorima, itd.)
 • Kako oceniti u kojim slučajevima je potrebno sprovođenje Energetske Revizije
 • Obuka osoblja za prodaju kredita za EE (za sektor MSP)
ESG je takođe izvršio i analizu portfolio sa ciljem identifikacije klijenata pogodnih za Holističke Energetske Revizije, kao i definisanje generalnog potencijala za investiranje u EE u okviru GGF kreditne linije
Datumi treninga
 • 02/2013 – 06/2013
 • 06/2015 – 07/2015
 • 02/2017 – 03/2017
Obim Konsultantskih usluga šire obuhvata asistiranje u sledećim ključnim oblastima:
 • Nulti izveštaj - Konsultant sprovodi detaljnu tehničku procene projekata u fazi pripreme Nultog izveštaja kako bi potvrdili njihovu prihvatljivost i na taj način podržati investicione odluke Banke. Konkretno, Konsultant pregleda i analizira sledeće: tehničku i pravnu dokumentaciju, troškova projekta i ugovore, finansijsku evaluaciju projekta, analiza obilaska lokacije projekta i sprovešće procenu rizika
KfW i UCS su pripremile novu kreditnu liniju za projekte energetske efikasnosti (EE) i obnovljivih izvora energije (OIE) u cilju promovisanja i omogućavanja privatnom i javnom sektoru investiranje u EE I OIE projekte. Kreditna linija je namenjena za finansiranje projekata EE i OIE u preduzećima različitih veličina kao i u javnim preduzećima.
Konsultant će učestvovati u pripremi projekta i napraviti potencijalne projekte bankabilnim kroz obuku, definisanje predloga projekata za finansiranje, reviziju kvalifikovanosti projekata, pripreme izveštaja o detaljnoj pravnoj, tehničkoj i ekonomskoj reviziji projekata (Due Diligence) i energetske revizije. Štaviše, Konsultant će asistirati tokom realizacije i verifikacije kako bi se osigurala usaglašenost projekta sa KfW i EU kriterijumima. Obim Konsultantskih usluga šire obuhvata asistiranje u sledećim ključnim oblastima
 • Konsultantske usluge za UCS uključujući obuku zaposlenih, marketing, praćenje i izveštavanje, kao i identifikacija potencijalnih projekata
 • Konsultantske usluge investitorima u projekat uključujući tehničku i finansijsku pripremu projekta, pripremu bankabilnih dokumenata (npr. Predlog projekata za finansiranje, provera kvalifikovanosti, izrada due diligence izveštaja, energetske revizije, izrada verifikacionih izveštaja, itd...) i finansijska administracija kredita
Obim Konsultantskih usluga šire obuhvata asistiranje u sledećim ključnim oblastima
 • Nulti izveštaj - Konsultant sprovodi detaljnu tehničku procene projekata u fazi pripreme Nultog izveštaja kako bi potvrdili njihovu prihvatljivost i na taj način podržati investicione odluke Banke. Konkretno, Konsultant pregleda i analizira sledeće: tehničku i pravnu dokumentaciju, troškova projekta i ugovore, finansijsku evaluaciju projekta, analiza obilaska lokacije projekta i sprovešće procenu rizika
 • Nadzor nad izgradnjom - U ime Banke i pre isplate sledeće tranše za investitora, Konsultant nadgleda izgradnju kako bi potvrdio da se projekti koje finansira Banka sprovodi u skladu sa planom. Konsultant obezbeđuje Banci odobrenje za isplatu svake tranše. Konsultant pregleda i analizirati sledeće: plaćanja, ažuriranje napretka u izgradnji, usklađenost sa investicionim budžetom, kao i sledeće povlačenje tranše
 • Verifikacije na kraju faze izgradnje – verifikacija projekta se sprovodi za svaki projekat kada se u potpunosti završi izgradnja kako bi se potvrdio očekivani uticaj. Izveštaja o verifikaciji sadrži: ispunjenje obaveza iz poslednjeg izveštaja o napretku, provere ispunjenosti ciljeva, kao i procene pravne dokumentacije
Cilj procene distributivnog sektora je bio da obezbedi Vladi Srbije činjenice i analize neophodne za otvaranje diskusije o reformi sektora za distribuciju gasa. Planirano je da se ispitaju sledeći aspekti
 • Struktura tržišta gasa – Uticaj bazne i sezonske potražnje na optimalne dimenzije distributivne mreže
 • Efikasnost i kvalitet usluge sistema distribucije gasa – Pregled podataka o ceni i kvalitetu usluge iz određenog broja preduzeća kako bi se testirala hipoteza da ekonomija obima ne može da se postigne sa velikim brojem malih distributera i da postojeća struktura tržišta nameće nepotrebne troškove potrošačima
 • Dostupnost resursa na nivou distributivnih kompanija – Procena ljudskih i finansijskih resursa na nivou distributivnog sistema u kvalitativnom i, gde je to moguguće, kvantitativnom smislu
 • Finansijska stabilnost distributivnog sektora – Sposobnost malih distributera da posluju pod finansijski sigurnim uslovima je važna za procenu budućih tokova u sektoru
 • Koristi od konkurencije u maloprodaji – Prilikom diskusije o konsolidaciji neophodno je bolje razumevanje punog potencijala benefita od konkurencije u smislu bolje cene i kvaliteta usluge za fizička i pravna lica u Srbiji
Pregled navedenih aspekata treba da olakša diskusiju o politici u okviru distributivnog sektora. konsultant treba da definiše opcije saradnje između Vlade i lokalnih vlasti u rešavanju pitanja fragmentacije zbog različitih modela vlasništva koji su na snazi
Izvršeno je i poređenje sa distributerima gasa u susednim zemljama i zemljama EU.
ESG je angažovan kao tehnički konsultant Privredne banke iz Zaagreba a od strane investitora za pregled Studije izvodljivosti za izgradnju kombinovane elektrane na biogas "Gakovac" 2MWe (lokacije Stara Moravica, Opština Bačka Palanka) sa procenom uslova za finansiranje. Izveštaj obuhvata sledeće:
 • Pregled tehničkih parametara biogas postrojenja sa procenom godišnje proizvodnje električne energije i toplote
 • Finansijska analiza uključujući analizu dobitaka i gubitaka, finansijski tok i dinamički ekonomski tok;
 • Zaključak o proceni podobnosti projekta za finansiranje
Osnovni cilj ovog projekta je da se pomogne odabranoj banci u Srbiji u uspostavljanju jedne kreditne linije za finansiranje projekata za unapređenje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije. Postoje sledeća četiri zadatka koja Konsultant treba da izvrši:
 • Energetske revizije za verifikaciju energetskih ušteda i redukciju emisije CO 2 preko nestandardnih mera energetske efikasnosti koje banka namerava da finansira (do 25 uprošćenih i do 5 detaljnih energetskih revizija)
 • Promotivne (holističke) energetske revizije namanjene identifikovanju najboljih mera energetske efikasnosti, uključujući tehničke opise i ekonomske procene (do 10 promotivnih energetskih revizija)
 • Obuka o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije za osoblje banke, koja se sastoji iz opšteg osvrta na energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, kriterijuma za finansiranje projekata iz ove kreditne linije, prezentacije nekih realizovanih projekata i tipičnih mogućih klijenata (do 5 obuka)
 • Obezbeđenje stalne konsultantske podrške banci i njenim klijentima (do 10 dana kvartalno)
U okviru programa “Podrška Energetskoj Efikasnosti kroz Bankarski Sektor” Čačanska Banka je dobila ECO Kreditnu Liniju u vrednosti 10 miliona EUR, od čega bi 5 miliona EUR trebalo da bude iskorišćeno za finansiranje EE/OIE projekata putem zajmova mikro, malim i srednjim preduzećima i domaćinstvima.
Konsultant će izvršiti uprošćene energetske revizije radi procene kvalifikovanosti predloženih nestandardnih EE/OIE projekata u vezi njihove očekivane uštede u potrošnji energije i smanjenju emisije CO 2. Uprošćene Energetske Revizije će biti izvršene samo za nestandardne investicije koje ne mogu biti procenjene na korišćenjem postojećih alata za proračun potrošnje energije.
Energy Saving Group je bio angažovan od strane GGF za obezbedi tehničku podršku Centralnoj banci Crne Gore i ostalim komercijalnim bankama u Crnoj Gori. ESG je obezbedio sledeće:
 • Sastanak sa relevantnim akterima u Crnoj Gori
 • Priprema prezentacije
 • Sprovođenje radionice, uključujući i moderaciju diskusija. Ključne teme sesije radionice koje je pružio konsultant su bile: opšti uvod u EE / OIE; tekući EE / OIE projekti i inicijative u zemlji; mogućnosti uvođenja EE mera prema ekonomskim sektorima i segmentima klijenata; izazovi pri finansiranju OIE projekata i najnoviji trendovi u regulatornom okviru
 • Priprema kratkog izvještaja koji rezimira najrelevantnije aspekte radionice, uključujući povratne informacije učesnika
ESG na ovom projektu pruža sledeće usluge
 • Tehnička ekspertiza u oblasti inžinjeringa MHE (hidrologija, projektovanje, geologija) i lokalna ekspertiza u domenu zakonske regulative u oblasti energetike
 • Lokalne specifične informacije za Srbiju i Crnu Goru relevantne za pripremu tehničkog i pravnog uputstva za implementaciju projekata izgradnje MHE
 • Podrška u organizovanju i održavanju obuke za odabrane banke u Srbiji i Crnoj Gori uključujući potrebnu podršku u oceni prva 3 projekta MHE selektovana od strane banaka
Ovo angažovanje se odnosilo na unapređenje i kompletiranje postojećeg regulatornog okvira za korišćenje obnovljivih izvora energije u Srbiji. Glavni cilj je bio da se podrži Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine u pripremi neophodnih podzakonskih akata propisanih Zakonom o energetici. Preciznije, nacrti Uredbe o sticanju statusa povlašćenog proizvođača električne energije, Uredbe o podsticajnim merama za povlašćene proizvođače električne energije, Ugovora o otkupu električne energije (PPA), Uredbe o naknadi troškova za podsticajne mere za povlašćene proizvođače električne energije in Uputstva za opštine za uspostavljanje podsticajnih mera za povlašćene proizvođače toplotne energije, su trebali da budu pripremljen u okviru ovog projekta.
Konsultant je takođe pružio obuku osoblju Ministarstva, vezano za korišćenje alata za izračunavanje podsticaja (feed-in tarifa) koji je prethodno razvijen. To je uključivalo prezentaciju metodologije za izračunavanje feed-in tarifa, razjašnjenje o potrebnim ulaznim podacima i objašnjenje dobijenih rezultata. Svrha obuke je bila da se kreira interni kapacitet Ministarstva za buduće korekcije feed-in tarifa.
ESG je pripremio sledeće delove Studije korišćenja geotermalne energije, koji se odnose na Tržište & Koncept i Lokaciju & Položaj projekta
 • Očekivani korisnici energije i veličina tržišta uključujuć
  • Procenu mogućeg tržišta za geotermalnu energiju, odnosno za električnu i toplotnu energiju
  • Procena tržišnih cena
  • Procena mogućeg razvoja tržišta i cena na osnovu realističnih tržišnih trendova
 • Priključenje na električnu mrežu uključujući
  • Procena mogućih tačaka priključenja na distributivnu elektro mrežu i adekvatnost distributivne mreže za priključenje elektrane
  • Procena mogućnosti za evakuisanje proizvedene električne energije kroz nacionalnu električnu mrežu i realne mogućnosti i stanje lokalne elektro energetske mreže
  • Revizija postojećeg modela ugovora o otkupu električne energije (PPA) i predlog neophodnih izmena u cilju osiguranja razumnog nivoa zaštite povlašćenih proizvođača električne energije
 • Priključenje na sistem daljinskog grejanja uključujući
  • Procenu lokalne mreže za daljinsko grejanje i tržište za prodaju toplote iz buduće geotermalne elektrane
  • Izrada nacrta ugovora o prodaji toplotne energije
 • Pravni, regulatorni i poreski okvir uključujući
  • Opis pravnog, regulatornog i poreskog okvira u Srbiji u pogledu korišćenja i upravljanja geotermalnim resursima, proizvodnjom toplote i električne energije
  • Prezentacija neophodnih koraka za uspešno dobijanje potrebnih dozvola, izgradnju i upravljanje geotermalnom elektranom u Srbiji
 • Stanje infrastrukture uključujući:
  • Obilazak sajta i identifikacija postojećih infrastrukturnih uslova za izgradnju geotermalne elektrane
  • Opis prednosti i nedostataka postojeće infrastrukture za izgradnju geotermalne elektrane
 • Status imovinsko pravnih odnosa uključujući:
  • Opis svih nepokretnosti u vlasništvu, iznajmljene, zauzete ili potencijalno korišćene i predložene od strane klijenta ili na kojoj klijent ima bilo kakav interes, uključujući i pravo preče kupovine
  • Kreiranje liste sa imenima i identifikacionim podacima vlasnika, pune adrese imovine, površine, dužina trajanja iznajmljivanja ili sličnog aranžmana vezano za imovinu, trenutna svrha korišćenja zemljišta prema relevantnom planskom aktu, itd...
  • Obezbeđivanje aktuelnih Izvoda iz vlasničkih listova za imovinu, tj. zemljište od značaja za projekat
 • Topografija uključujući
  • Prezentaciju pregleda topografije, istraživanje i mapiranje raspoloživih parcela za lokaciju buduće geotermalne elektrane
  • Prezentacija aktuelnih katastarskih mapa radi preklapanja projekta elektrane sa topografskom dokumentacijom
Konzorcijum preduzeća Energy Saving Group sa kompanijama EPTISA i MANNVIT realizuje ovaj projekat koji se sastoji iz dva dela (A i B) sa različitim zadacima.

Deo A obuhvata sledeće zadatke:

 • Zadatak A.1
  • Podzadatak A.1.1: Prikupljanje raspoloživih podataka o geotermalnom potencijalu u Srbiji i revizija nacrta izveštaja podzadatka
  • Podzadatak A.1.2: Obezbediti informacije o postojećem iskorišćenju geotermalnih izvora u Srbiji i revizija nacrta izveštaja podzadatka
 • Zadatak A.2 – Izrada podsticajnih cena ( feed-in tariff development ) za kombinovano korišćenje geotermalne energije i biomase, revizija postojećih podsticajnih cena za čistu biomasu i čistu geotermalnu energiju, uključujući organizovanje radionica i izradu izveštaja sa predloženim podsticajnim tarifama
 • Zadatak A.3 – Revizija predložene metodologije za izbor lokacija i prikupljanje podataka (tehnički podaci, podaci za izračunavanje potrošnje toplote, mapa prenosnog sistema, infrastruktura, blizina i raspoloživost biomase, prostorni planovi iz ministarstava), terenski obilasci radi prikupljanja podataka i fotografisanje terena
 • Zadatak A.4:
  • Opis tekućeg stanja izabranih lokacija u pogledu postojeće infrastrukture, vrste i svrhe zemljišta sa geotermalnim izvorom, pristupni putevi, istorijski i spomenici kulture
  • Imovinsko-pravna pitanja za svaku lokaciju
  • Revizija nacrta prethodnih studija opravdanosti.

Deo B obuhvata sledeće:

 • Zadatak B.1:
  • Podzadatak B.1.1 Obezbeđenje raspoloživih podataka i studija o potencijalu za kombinovanu proizvodnju i izveštaj sa analizom i sistematizovanim informacijama o postojećim podacima i studijama o potencijalu kombinovane proizvodnje
  • Podzadatak B.1.2 Analiza potencijala za kombinovanu proizvodnju, uključujući i mogućnosti konverzije postojećih toplana u kombinovane elektrane (TE-TO) kao i mogućnosti za izgradnju novih TE-TO i izrada izveštaja sa utvrđenim potencijalom za kombinovanu proizvodnju u Srbiji
  • Podzadatak B.1.3 Revizija izveštaja podzadatka o strateškim ciljevima Srbije u pogledu povećanja udela kombinovane proizvodnje u energetskom sektoru, predložen skup pravnih, finansijskih i tehničkih mera i utvrđivanje potencijalnih prepreka
 • Podzadatak B.2.1 Revizija predložene metodologije za izbor lokacija i prikupljanje postojećih tehničkih podataka o potrošnji toplote, pristupu visokonaponskom prenosnom sistemu, infrastrukturi, terenski obilasci lokacija radi prikupljanja podataka i fotografisanja lokacije
 • Podzadatak B.2.2
  • Opis tekućeg stanja izabranih lokacija u pogledu postojeće infrastrukture, vrste i svrhe zemljišta sa geotermalnim izvorom, pristupni putevi, istorijski i spomenici kulture
  • Imovinsko-pravna pitanja za svaku lokaciju
  • Tehnički uslovi za razvoj sistema daljinskog grejanja i prognoza potrošnje energije/toplote
  • Procena stanja postojećih postrojenja za grejanje (po potrebi)
  • Revizija pravnog, regulatornog i institucionalnog okvira kojim se reguliše oblast izgradnje elektrana
  • Revizija nacrta prethodnih studija izvodljivosti
U okviru ovog regionalnog projekta finansiranog od strane EBRD postoje ciljevi koji se odnose na sve države Zapadnog Balkana. ESG pruža konsultantske usluge ECA-KPMG-IEHP konzorcijumu na sledećim zadacima
 • Zadatak 1: Podrška intenziviranju ulaganja u obnovljivu energiju u Crnoj Gori

  Preduzeće ESG je uključeno u implementaciju Podzadatka 6 u okviru ovog zadatka koji se odnosi na pitanja vezana za priključivanje elektroenergetskih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije na postojeće prenosne i distributivne mreže.
  Preduzeće ESG izvršilo je reviziju postojećih i identifikovalo uslove i propise koji nedostaju za priključivanje elektroenergetskih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije na elektroenergetsku mrežu. Pitanje određivanja troškova priključka razmatrano je sa distributivnom kompanijom i drugim zainteresovanim stranama. Određeno je u kojoj meri cena reflektuje troškove i identifikovane su obaveze proizvođača energije iz obnovljivih izvora koji se priključuju na mrežu, njihova primenljivost i uticaj ovih obaveza na troškove razvoja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Rezultat je preporuka pravila o priključivanju, radu i troškovima malog postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.
 • Zadatak 2: Podrška Ministarstvu energetike i rudarstva Srbije u stvaranju zakonskog okvira za korišćenje izvora obnovljive energije

  U okviru ovog zadatka postoje 4 podzadatka. Oni su posvećeni reviziji nacrta novog Zakona o energetici, davanju nacrta člana novog Zakona o energetici koji se bavi obnovljivim izvorima energije, proceni uticaja predloženih ciljeva države vezanih za obnovljive izvore energije na regularne cene električne energije kod potrošača i mogućnost korišćenja obnovljivih izvora energije za grejanje i hlađenje.
  Preduzeće ESG je bilo zaduženo da vodi implementaciju prva dva podzadatka i bilo je uključeno u implementaciju druga dva.
 • Zadatak 6: Analiza elektroenergetske mreže za integraciju vetroelektrana u Crnoj Gori

  Posebni ciljevi ovog podzadatka bili su (a) određivanje odgovarajućeg nivoa snage vetroelektrane (pogledaj u prethodnom prevodu) koja može da se priključi na nacionalnu mrežu i odgovarajućih operacionalnih i tehničkih parametara za rukovođenje tako priključenih kapaciteta i (b) procena da li je potrebna investicija za unapređenje nacionalne mreže kako bi se povećao nivo snage vetroelektrane koja bi mogla da se na nju priključi (ili kako bi se povećala ukupna snaga vetroelektrana na određenim lokacijama gde je najverovatnije da će vetroelektrane biti koncentrisane), i u slučaju da je portebna, kakva je investicija u pitanju
  Preduzeće ESG je bilo uključeno u implementaciju drugog podzadatka koji se bavi tehničkom procenom elektroenergetske mreže, odnosno bilo je zaduženo za predlog dela Pravila o radu distributivnog sistema koji se odnosi na priključivanje i rad vertoelektrana.
 • Zadatak 7: Revizija podzakonskih akata vezanih za Zakon o energetici Crne Gore

  Zakon o energetici Crne Gore, usvojen 2010. godine, obavezuje Ministarstvo ekonomije na pripremu sledećih podzakonskih akata koji se tiču obnovljivih izvora energije
  • Uredba o korišćenju i vrstama obnovljivih izvora energije
  • Uredba o garanciji porekla
  • Uredba o povlašćenim proizvođačima energije
  • Uredba o podsticajnim cenama (feed-in tariffs) za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
  • Uredba o mehanizmima podrške proizvođačima energije iz obnovljivih izvora I kogeneracije
  Konsultant (ESG) je izvršio reviziju radnih verzija nacrta podzakonskih akata koji se odnose na Zakon o energetici pripremljenih od strane nadležnog sektora u Ministarstvu i procenu njihove usklađenosti sa Zakonom o energetici EU i odgovarajućim propisima i parksama EU, kao i njihovu efikasnost za postizanje ciljeva Zakona o energetici koji se tiču promocije obnovljivih izvora energije. Potrebne promene su predložene u tekstu propisa.
 • Zadatak 9: Podrška definisanju podsticajnih cena (feed-in tariffs) i drugih podsticajnih mera za proizvodnju elekrtične i toplotne energije iz obnovljivih izvora u Crnoj Gori

  Preduzeće ESG je bilo podrška vođi tima na projektu podsticajnih cena (FiT), podržalo je razvoj metodologije obračuna FiT za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora (kako je propisano odgovarajućim podzakonskim aktima pomenutim u Podzadatku 7) i učestvovalo u proceni na koji način predložene mere treba da budu uključene u odgovarajuću uredbu. Preduzeće ESG je izvršilo reviziju predloga tarifa dobijenog od vođe tima, kako bi se osigurala usklađenost sa odgovarajućim propisom. Preduzeće ESG takođe vodi istraživanje o mogućnostima implementacije mehanizama podrške za korišćenje obnovljivih izvora energije za grejanje i hlađenje uzimajući u obzir trenutu situaciju i zakonsku osnovu u Crnoj Gori, o potencijalu različitih primena obnovljivih izvora energije i o praksama i iskustvima u zemljama iz regiona i EU.
 • Zadatak 13: Razvoj standardnog modela Ugovora o prodaji električne energije (PPA) za tri zemlje u regionu

  Preduzeće ESG trebalo je da revidira predlog standardnog modela Ugovora o prodaji električne energije pripremljen od strane drugih konsultanata i da da savet u vezi sa posebnim pitanjima koja se odnose na Srbiju.
 • Zadatak 17: Ažuriranje postojećih podsticajnih cena (feed-in tariffs) za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i razvoj podsticajnih mera za proizvodnju toplotne energije iz obnovljivih izvora u Srbiji

  Osnovni cilj ovog zadatka je pružanje tehničke pomoći Ministarstvu infrastrukture i energetike Republike Srbije u unapređenju ekonomskih instrumenata podrške električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora. Konsultant je trebalo da pruži podršku Ministarstvu u sledećem:
  • revizija metodologije uspostavljanja podsticajnih cena električne energije dobijene iz obnovljivih izvora i kogeneracionih postrojenja
  • kalkulacija odgovarajućih nivoa FiT za električnu energiju dobijenu iz obnovljivih izvora i kogeneracionih postrojenja uz korišćenje revidirane metodologije i dostupnih podataka o projektima i tehnologijama
  • razvoj metode obračunavanja ili metoda za uspostavljanje ekonomskih podsticaja za proizvodnju toplotne energije iz obnovljivih izvora sa odgovarajućim bazama podataka
  • definicija iznosa podsticaja za priozvodnju toplotne energije iz obnovljivih izvora u skladu sa predloženom metodologijom
  • upoznavanje iskustava drugih država u Evropi prilikom implementacije podsticajnih cena električne energije dobijene iz obnovljivih izvora i ekonomskih podsticaja za proizvodnju toplotne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracionih postrojenja
  Ovaj zadatak sadrži dva podzadatka.
  Podzadatak 1 je bila priprema metodologije obračunavanja podsticajnih cena (FiT) za proizvodnju električne energje iz obnovljivih izvora i kongeneracionih postrojenja. Delovi ovog podzadatka koje je sprovelo preduzeće ESG su:
  • Opis Energetskog sektora u Srbiji, politike vezana za obnovljive izvore energije, tehnologije korišćenja obnovljivih izvora energije itd
  • Razvoj metodologije podsticajnih cena
  • Kalkulacija podsticajnih cena za sve tehnologije navedene u Predlogu projektnog zadatka, uključujući prikupljanje i pripremu svih relevantnih podataka kao podloge kalkulacije
  Podzadatak 2 je podrazumevao razvoj podsticajnih mera za proizvodnju toplotne energije iz obnovljivih izvora uključujući i razvoj metodologije obračunavanja. Preduzeće ESG je bilo odgovorno za sprovođenje sledećih stavki ovog podzadatka:
  • Opis Energetskog sektora u Srbiji, politike vezana za obnovljive izvore energije, tehnologije korišćenja obnovljivih izvora energije itd,
  • Razvoj metodologije podsticanja proizvodnje toplotne energije iz obnovljivih izvora
  • Kalkulacija iznosa podsticaja za proizvodnju toplotne energije za sve tehnologije navedene u Predlogu projektnog zadatka, uključujući prikupljanje i pripremu svih relevantnih podataka kao podloge kalkulacije.
 • Zadatak 19: Nacrt Studije o mogućnostima implementacije projekata energetske efikasnosti u region baziranih na ESCO konceptu

  Cilj ovog zadatka je detaljno upoznavanje EBRD sa zakonskim okvirima, relevantnim učesnicima, postojećom situacijom na tržištu ESCO, glavnim preprekama i mogućim projektima energetske efikasnosti baziranim na ESCO konceptu u regionu Zapadnog Balkana. Dobro poznavanje nabrojanih stavki je preduslov za buduće pripreme finansijskih mehanizama i povezanih tehničkih zadataka.
  Osnovna uloga preduzeća ESG je bila priprema nacrta izveštaja za Srbiju i Crnu Goru u skladu sa opštim Predlogom projektnog zadatka
Investitor je kao krajnje ciljeve ovog projekta postavio pripremu Prethodnih studija izvodljivosti sa Generalnim projektima za izgradnju MHE Ćelije na reci Rasini kod Kruševca i HE Novi Bečej na reci Tisi kod Novog Bečeja. Osim pripreme gore navedene tehno-ekonomske dokumentacije u formi zahtevanoj Pravilnikom o izdavanju energetskih dozvola, zahtevama je i priprema dopisa koje treba uputiti nadležnim institucijama radi pribavljanja potrebnih mišljenja za podnošenje zahteva za produženje važenja postojećih ili dobijanje novih energetskih dozvola.
U sklopu realizacije Projekta Konsultant (ESG) je:
 • Prikupio najnovije podatke o potrebnim investicionim ulaganjima u izgradnju MHE Ćelije i HE Novi Bečej, posebno u elektromašinsku opremu i građevinske radove.
 • Inovirao postojeći Elaborat o izgradnji MHE Ćelije, koristeći ažurirane podatke o investicionim ulaganjima, podsticajnim i tržišnim cenama električne energije i pripremilo ga u obliku Prethodne studije opravdanosti sa Generalnim projektom koji je definisan u Pravilniku o izdavanju energetskih dozvola
 • Inovirao postojeći Elaborat o izgradnji HE Novi Bečej, koristeći ažurirane podatke o investicionim ulaganjima, podsticajnim i tržišnim cenama električne energije i pripremilo ga u obliku Prethodne studije opravdanosti sa Generalnim projektom koji je definisan u Pravilniku o izdavanju energetskih dozvola
 • Pripremio zahteve za izdavanje Informacija o lokaciji za MHE Ćelije i HE Novi Bečej.
 • Pripremio zahteve za izdavanje mišljenja nadležnih operatora distributivnog sistema o uslovima za priključenje ovih hidroelektrana na mrežu.
 • Pripremio primer, za nadležno Ministarstvo prihvatljivih, izjava koje Investitor treba da obezbedi od svoje poslovne banke
 • Popunio formulare potrebne za podnošenje zahteva nadležnoj državnoj instituciji za izdavanje energetskih dozvola za MHE Ćelije i HE Novi Bečej.
Krajnji cilj ovog projekta je bio da Investitor dobije energetske dozvole za izgradnju elektrana na vetar Čibuk 1 (u opštini Kovin) i Čibuk 2 (u opštini Pančevo) ukupne instalisane snage 300 MW.
U sklopu realizacije Projekta preduzeće Energy Saving Group (ESG) je za investitora izvršilo sledeće konsultantske usluge:
 • Izrada prethodnih studija opravdanosti izgradnje elektrana na vetar Čibuk1 i Čibuk 2 u formi koja je potrebna za podnošenje zahteva za dobijanje energetske dozvole Ministarstvu infrastrukture i energetike Republike Srbije.
 • Priprema Generalnih projekata za obe vetroelektrane, dopisa nadležnim institucijama za pribavljanje prethodnih mišljenja i formulara za zahteve za izdavanje energetskih dozvola.
Za potrebe izrade prethodnih studija opravdanosti i generalnih projekata ESG je koristio niz podataka o brzini vetra izmerenih od strane investitora na visini od 60 m na lokaciji Čibuk 1. Izmereni podaci o ostvarenim brzinama vetra su odgovarajućim matematičkim modelom projektovani na predviđenu visinu stuba vetrogeneratora od 120 m. Koristeći tako dobijene očekivane brzine vetra izvršen je proračun očekivane godišnje bruto proizvodnje, kao i svih gubitaka do mesta isporuke električne energije u elektroenergetski sistem
Za svaku od navedenih vetroelektrana, je izvršena detaljna tehno-ekonomska analiza, uključujući procenu svih investicionih i operativnih troškova, kao i očekivanog godišnjeg prihoda. Ekonomskom analizom su obuhvaćeni svi fiksni i varijabilni troškovi kao što su: administrativni troškovi, troškovi izvođenja prethodnih geodetskih i geoloških radova, troškovi projektovanja i pripreme druge tehničke dokumentacije, troškovi izgradnje pristupnih puteva, izvođenja građevinskih radova, nabavke i montaže opreme, kao i troškovi priključenja na postojeću elektro-energetsku mrežu. Operativni troškovi su obuhvatili troškove radne snage, osiguranja i održavanja. U okviru tehno ekonomske analize, određen je period povratka investicije, interna stopu rentabilnosti, zatim odnos ukupnih svedenih prihoda i ukupnih troškova, kao i očekivana ukupnu svedenu dobit tokom životnog veka vetroelektrana.
zvršena je i analizu osetljivosti optimalne varijante, odnosno utvrđeno je da li je odabrana varijanta ekonomski opravdana i u slučaju promene nekih značajnih parametara kao što su investicioni troškovi, diskontna stopa i cena električne energije.
Za obe lokacije je pripremio Generalni projekat, definisao idejno tehničko rešenje, pripremio nacrt potrebne izjave bank i popunio zahteve za izdavanje potrebnih mišljenja od strane nadležnog operatora sistema, Pokrajinskog Sekretarijata za urbanizam i lokalne samouprave, kao i zahteve za izdavanje energetskih dozvola od strane Ministarstva infrastrukture i energetike.
Cilj ovog projekta je bio pružanje tehničke pomoći dvema bankama u regionu u prepoznavanju prednosti koje pružaju investicije u energetsku efikasnosti. Prva banka je bila Čačanska banka u Srbiji, a druga Sparkasse banka u Makedoniji.
Banke su dobile pomoć u identifikovanju oblasti u kojima njihovi klijenti imaju značajne mogućnosti za unapređenje energetske efikasnosti, a samim tim i za smanjenje troškova i povećanje profitabilnosti.
U okviru ovog projekta preduzeće Konsultant (ESG) je izvršio sledeće zadatke:
 • Definisan je skup kriterijuma i metodologija rangiranja koje je trebalo koristiti pri izboru najboljih malih i srednjih preduzeća za sprovođenje preliminarnih energetskih revizija.
 • Izvršeno je rangiranje većeg broja potencijalnih kandidata i određena su po četiri klijenta svake banke za sprovođenje preliminarnh energetskih revizija
 • zvršene su energetske revizije u 8 preduzeća u okviru kojih su definisani EE projekti koje bi trebalo sprovesti, uključujući sve poželjne EE mere, odgovarajuće investicione troškove i očekivane energetske uštede.
 • Sprovedeno je istraživanje u cilju definisanja tipičnih, najefikasnijih mera energetske efikasnosti za sektor domaćinstava u Srbiji i Makedoniji, u cilju uspostavljanja namenskih kreditnih linija za finansiranje takvih projekata.
Početkom 2010. godine SECO je dobio zahtev Grada Beorgada da podrži projekat za proizvodnju toplotne i električne energije iz slame (CHP postrojenje). Studija procene, namenjena identifikaciji svih otvorenih pitanja, sprovedena je u periodu od oktobra do decembra 2010. godine od strane švajcarske kompanije CSD. Jedan od važnih zaključaka ove studije je da su u zgradama javnih institucija koje bi trebalo da budu povezane na CHP postrojenje vrlo niski standardi za energetsku efikasnost. Zbog toga je, uprkos prvobitnoj ideji projekta, značajan deo konačne verzije projekta posvećen energetskoj efikasnosti. Drugim rečima, čitav projekat je namenjen unapređenju energetske efikasnosti zgrada javnih institucija (škola i mentalna bolnica) u naselju Padinska Skela koje bi trebalo da budu povezane na CHP postrojenje kao i izgradnji nove elektrane za proizvodnju toplotne i električne energije iz biomase koja bi obezbedila toplotnu energiju za grejanje staklenika “Poljoprivrednog Kombinata Beograd” i zgrada javnih institucija u Padinskoj Skeli, a proizvedenu elekrtičnu energiju predavala u distribucionu mrežu.
Osnovni cilj ovog pripremnog projekta, implementiranog od strane ESG, bio je pojašnjenje osnovnih institucionalnih, finansijskih i administrativnih pitanja kojima ranije nije posvećeno dovoljno pažnje. Ova pitanja kao i uloge i zaduženja svih sporazumnih strana morala su da budu razjašnjena pre potpisivanja bilateralnog sporazuma između Srbije i Švajcarske. Zbog gore navedenog, osnovna zaduženja konsultanta su bila:
 • Definicija uloge i zaduženja svakog od potpisnika sporazuma (Grad Beograd, PKB, JP “Beogradske Elektrane” - BE, Elektroprivreda Srbije - EPS, Ministarstvo infrastrukture i energetike, Institut Vinča, škola, mentalna bolnica, dobavljači, konsultant za implementaciju, Central European Initiative - CEI).
 • Definicija institucionalnih i aspekata implementacije
  • Definicija potrebnih institucionalnih odnosa za održiv rad elektrane (vlasništvo, ugovorni odnosi, itd.)
  • Definicija strukture projektnog menadžmenta i identifikovanje odgovornih lica u Gradu Beogradu i PKB (uloge i zaduženja upraljačkog odbora projekta i tima za koordinaciju projekta).
 • Predlog organizacione šeme i dijagram koji pokazuje tok novca i usluga.
 • Razgovor sa PKB-om, Institutom Vinča i Gradom Beogradom o ažuriranju starih biznis planova i dodavanja komponente o energetskoj efikasnosti u sve kalkulacije kao i davanje preporuke o tome koji bi od partnera trebalo da izvede ovaj zadatak
Projekat ’’Jačanje kapaciteta za promociju i korišćenje solarne energije u Srbiji’’ obuhvata jačanje institucionalnih kapaciteta Srbije u oblasti obnovljivih izvora energije i promociju projekata korišćenja solarne energije sa krajnjim ciljem šire primene ovakvih projekata u budućnosti. Projekat je finansirala španska Vlada, nosilac projekat bio je NIP SA Španija, a ESG je bio angažovan na sledećim aktivnostima:
 • Analiza tržišta (proizvođači i distributeri opreme za realizaciju projekata korišćenja solarne energije, procena potencijalnih potreba za solar-termičkim sistemima, procena korišćenja solarne energije za proizvodnju toplotne energije)
 • Analiza postojećeg pravnog okvira i podsticajnih mera
 • Supervizija radova i opreme u okviru pilot projekta
 • Analiza postojećih obuka u oblasti korišćenja solarne energije
Projekat “Jačanje kapaciteta srpskog prenosnog sistema za električnu energiju i operatora tržišta (Elektromreža Srbije)” u trajanju od 18 meseci finansirala je Evropska komisija, sa krajnjim ciljem daljeg jačanja nezavisnog operatora prenosnog sistema električne energije i operatora tržišta (EMS), radi razvoja kako nacionalnog tako i regionalnih tržišta. Preduzeće Energy Saving Group učestvovalo je u realizaciji Zadatka 5 (Rad tržišta i odnosi sa kupcima) i Aneksa Zadatka 7 (Studija opravdanosti za berzu električne energije u Srbiji) ovog projekta. Dok je glavni cilj Zadatka 7 izrada studije opravdanosti osnivanja srpske berze električne energije (SERPEX), podzadatak (Pravne mogućnosti za buduću berzu električne energije u Srbiji da podugovara neke od svojih nadležnosti i/ili funkcija) bavio se konkretnim pravnim pitanjem u vezi sa budućim radom SERPEX-a. Cilj ovog podzadatka bio je analiza da li je podugovaranje (ugovaranje sa trećim licima) za obavljanje ovih nadležnosti i/ili funkcija u skladu sa regulatornim okvirom Republicke Srbije u oblasti električne energije, pravnim okvirom kojim se reguliše rad preduzeća u Srbiji, kao i sa posebnim zakonodavstvom kojim se reguliše oblast rada javnih preduzeća kao što je EMS. Analizom je utvrđeno da ne postoje nikakve direktne pravne prepreke za ovakvu vrstu aktivnosti, tj. za podugovaranje.
Glavni cilj ovog projekta bio je prikupljanje podataka iz energetskog sektora i priprema izveštaja za Srbiju, kao dela regionalne studije o uticaju finansijske krize na sektor energetike u određenim zemljama istočne Evrope i centralne Azije (Jermenija, Rumunija, Kirgistan i Ukrajina). Konsultant, tj. preduzeće Energy Saving Group, stupio je u kontakt sa većim proizvođačima električne energije, preduzećima za prenos i distribuciju, ogranima Vlade nadležnim za energetski sektor, regulatorom, kao i sa finansijskim institucijama uključenim u energetski sektor i pribavio potrebne tehničke i finansijske podatke. Svetska kriza uticala je na privredu Srbije, jer posle pozitivnih ekonomskih kretanja u Srbiji od 2006. do 2008, u 2009. beleži se negativan trend, tj. pad skoro svih makro-ekonomskih pokazatelja. Preduzete su određene anti-krizne mere kako bi se prevazišla recesija i ublažili njeni negativni efekti, kao što je zamrzavanje zarada u javnom sektoru do kraja 2010, pokretanje kreditnih linija sa smanjenim kamatnim stopama za održavanje solventnosti preduzeća, itd.
Kako bi se sprovela kvalitetna procena elektro-energetskog sektora u kontekstu svetske finansijske krize, mora se uzeti u obzir da Srbija nije ni imala stalna ulaganja u ovaj sektor koja bi se sada stopirala ili usporila kao rezultat krize. Naime, u poslednjih dvadeset godina nije izgrađeno nijedno značajnije proizvodno postrojenje. Sa druge strane, sve do donošenja novog Zakona o energetici 2004. godine, izgradnja ovakvih postrojenja jedino je bila moguća u organizaciji države, tj. javnih preduzeća. Iako se pravni okvir značajno poboljšao, glavni učesnici energetskog sektora Srbije su i dalje državna preduzeća, Elektroprivreda Srbije (proizvodnja i distribucija el. energije) i Elektromreža Srbije (prenos i upravljanje prenosnim sistemom). Elektro-energetski sektor karakterišu zastareli proizvodni kapaciteti, nedostatak investicija kao posledica dugotrajne krize, niska cena električne energije, kao i kreditno opterećena finansijska situacija. Razdvajanje operatora prenosa i sistema (EMS) od vertikalno integrisanog državnog preduzeća za proizvodnju, prenos i distribuciju (EPS) nije praćeno daljim restrukturiranje EPS-a, što bi bilo u skladu sa standardima razvijenih evropskih zemalja.
Potrošnja električne energije u industriji smanjena je u 2009. godini za 5,8% u odnosu na prethodnu, što je rezultat smanjenih privrednih aktivnosti zbog recesije. Izvoz električne energije u 2009. godini bio je skoro duplo veći nego uvoz. Strateški prioriteti u oblasti električne energije su sledeći: dalje restrukturiranje EPS-a, uspostavljanje berze električne energije, obnova postojećih i izgradnja novih, prvenstveno proizvodnih kapaciteta, kao i dostizanje svetskih standarda u oblasti zaštite životne sredine.
Projekat je finansiran od strane EBRD-a i EIB-a. Kao deo revizionog procesa, banke su pored asistencije u pripremi projekta zahtevale i procenu sposobnosti EPS-a u domenu tehnike, zaštite životne sredine i nabavke. Ciljevi ovog projekta su izvršenje revizije i pomoć banaka u pripremi projekta sve do momenta potpisivanja ugovora o zajmu. U okviru ovog projekta bilo je potrebno da se:
 • oceni aktuelno stanje u EPS-u,
 • oceni EPS-ova sposobnost u domenu realizacije nabavki,
 • oceni sadržaj projekta i mogućnost implementacije/plan implementacije
 • oceni izvodljivost projekta u kontekstu zaštite životne sredine
 • izradi nacrt akcionog plana realizacije projekta u socijalnom domenu i domenu zaštite životne sredine
Nosilac projekta je bio MERCADOS iz Španije. ESG, kao lokalni konsultant, je bio angažovan na:

Nosilac projekta je bio MERCADOS iz Španije. ESG, kao lokalni konsultant, je bio angažovan na:

 • Pripremi potrebnih sastanaka i obilasku terena.
 • Reviziji nalaza vođe tima i pripremi izveštaja koji se odnose na analizu sledećih aspekata
  • Lokalna regulatorna ograničenja i obaveze za primenu ‘’pametnog’’ daljinskog očitavanja
  • EPS-ove organizacione sposobnosti da izvrši masovnu implementaciju projekta
  • Komunikaciona ograničenja i troškovi u Srbiji,
  • Strategija implementacije
  • Pravni saveti u smislu socijalnih, zdravstvenih i propisa zaštite životne sredine koje je potrebno uzeti u obzir
 • Asistenciji u određivanju ključnih činilaca koji se moraju uzeti u obzir u cilju uspešne implementacije projekta
Projekat za razvoj konkurentnosti Srbije, koji finansira USAID, a sprovodi firma Buz Alen Hamilton, ima za krajnji cilj brži i održivi ekonomski rast u Srbiji, značajno povećanje produktivnosti, konkurentnosti, jačanje i rast privatnih preduzeća u privrednim granama sa visokim potencijalom, te unapređenje poslovne klime kroz razvoj i unapređenje institucija i zakonskog okvira. Jedna od aktivnosti Projekta odnosila se na racionalnu upotrebu energije, odnosno povećanje energetske efikasnosti preduzeća a samim tim i njihove konkurentnosti, i podrazumevala sledeće zadatke:
 • Izbor 10 privatnih preduzeća koja će učestvovati u pilot projektu i preliminarna energetska revizija za 10 odabranih preduzeća. Za svako preduzeća je pripremljen izveštaj o mogućnostima uštede u potrošnji energije. Preduzeća su rangirana, od onih sa značajnijim potencijalom za energetsku uštedu putem primene predloženih mera za povećanje energetske efikasnosti, do onih sa manjim potencijalom
 • Priprema izeštaja o preporukama – mogućnostima šire primene rezultata sprovedenih preliminarnih energetskih revizija i potrebama unapređenja zakonske regulative u cilju unapređenja energetske efikasnosti
Cilj ovog projekta je podizanje svesti u široj javnosti i povećanje interesovanja za mere energetske efikasnosti koje vode do ušteda za preduzeće i jačanja njihove konkurentnosti.
Za potrebe Mera Invest Beograd, potencijalnog investitora u izgradnju malih hidroelektrana, izvršena je revizija postojeće dokumentacije za izgradnju 5 MHE. Investitor je planirao da kupi preduzeće koje je pripremilo određenu dokumentaciju za 5 lokacija za izgradnju MHE zbog čega je angažovao ESG da izvrši detaljnu reviziju postojeće dokumentacije. Revidovana dokumentacija obuhvata tehno - ekonomsku dokumentaciju, sva mišljenja, saglasno sti i dozvole pribavljene od nadležnih republičkih i opštinskih organa, kao i vlasničke listove i druge dokaze o posedovanju prava na korišćenje zemljišta.
Krajnji cilj ovog projekta je da KELAG - Karntner, Beč (u daljem tekstu Investitor) stekne energetsku dozvolu za izgradnju MHE Stalać kod Ćićevca. U sklopu realizacije Projekta preduzeće Energy Saving Group, d.o.o. je uradilo sledeće:
 • pripremilo Elaborat o izgradnji za MHE Stalać. U okviru elaborata izvršena je detaljna varijantna tehno - ekonomska analiza. To podrazumeva da su utvrđeni svi investicioni i operativni troškovi, kao i očekivani prihod za najmanje 20 mogućih varijanti, odnosno instalisanih snaga MHE. Ovo je uključivalo analizu svih fiksnih i varijabilnih troškova kao što su: administrativni troškovi, troškovi projektovanja, troškovi izgradnje neophodne infrastrukture, troškove predloženih tehnologija i opreme, operativne troškove, troškove radne snage, troškove održavanja i udaljenost lokacije MHE od elektroenergetske infrastrukture, odnosno troškove priključenja na postojeću elektro - energetsku mrežu. Ukupni godišnji prihod za svaku varijantu proračunat je korišćenjem cene električne energije za p ovlašćene proizvođače . U okviru varijantne analize (cost/benefit) određen je period povratka investicije, interna stopa rentabilnosti, zatim odnos ukupnih svedenih prihoda i ukupnih troškova, kao i očekivana ukupna svedena dobit tokom životnog veka MHE za sve analizirane vrednosti nominalnih snaga MHE. U analizi su korišćene različite vrednosti diskontne stope, koje treba da ukazuju na različite moguće nivoe rizika investiranja u energetiku u Srbiji. Na bazi varijantne analize definisani su optimalni parame tri MHE, odnosno tip turbine, optimalni instalisani protok, optimalni bruto pad i optimalna nominalna snaga MHE i proračunati očekivano godišnje časovno korišćenje i očekivana godišnja proizvodnja MHE. Zatim je izvršena analiza osetljivosti optimalne varij ante, kroz koju se utvrdilo da li je predložena optimalna varijanta ekonomski opravdana i u slučaju promene nekih značajnih parametara kao što su životni vek, diskontna stopa i cena električne energije.
 • nabavilo potrebne formulare i asistiralo Investitoru u njihovom popunjavanju, proverilo da li je Investitor kompletirao svu potrebnu dokumentaciju i u ime Investitora predalo zahtev za izdavanje energetske dozvole nadležnoj državnoj instituciji.
Za potrebe investitora Electrawinds Eastern Europe ltd, ESG je definisao globalnu proceduru za izgradnju elektrane na vetar, uključujući detaljan postupak za dobijanje energetske dozvole, postupak dobijanja građevinske dozvole, kao i samu izgradnju, priključenje na električnu mrežu i dobijanje licence za proizvodnju električne energije. ESG je definisao sve podatke i dokumente potrebne za dobijanje potrebnih dozvola za izgradnju elektrane na vetar, u vezi sa lokacijom, objektom, rokovima gradnje, kao i potrebne opšte i finansijske podatke o Investitoru. Posebno su istaknuti rizici sa kojima se Investitor može suočiti tokom postupka izdavanja potrebnih dozvola, data je lista zakona i podzakonskih akata koji se uzimaju u obzir u ovom postupku, definisan je jasan postupak čiji je krajnji cilj izdavanje građevinske dozvole, izgradnja i puštanje u pogon elektrane na vetar, naglašene eventualne nejasnoće u proceduri izdavanja potrebnih dozvola i predloženi načini za prevazilaženje ili ublažavanje istih.
Osnovni ciljevi ovog projekta bili su objektivna procena tehničkih mogućnosti i ekonomske opravdanosti izgradnje postrojenja za kombinovanu (istovremenu) proizvodnju toplotne i električne energije korišćenjem biomase kao goriva u drvno - prerađivačkom preduzeću za proizvodnju peleta "Bio Energy Point" u Boljevcu. Studija izgradnje postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase sadrži: tehnički opis postrojenja, stanje na tržištu toplotne energije, opis postojeće infrastrukture, ekonomsk u analizu, izbor optimalne varijante i analizu osetljivosti.
Za potrebe češke kompanije Hydropol Project & Management, ESG je:
 • definisao globalnu proceduru za izgradnju MHE, uključujući detaljan postupak za dobijanje energetske dozvole, postupak dobijanja građevinske dozvole, kao i samu izgradnju, priključenje na električnu mrežu i dobijanje licence za proizvodnju električne energije. ESG je definisao sve podatke potrebne za dobijanje energetske dozvole za izgradnju MHE, u vezi sa lokacijom, objektom, rokovima gradnje, kao i potrebne opšte i finansijske podatke o Investitoru. Posebno su istaknuti rizici sa kojima se Investitor može suočiti tokom postupka izdavanja potrebnih dozvola, data je lista zakona i podzakonskih akata koji se uzimaju u obzir u ovom postupku, definisan je jasan postupak čiji je krajnji cilj izdavanje energetske dozvole, naglašene eventualne nejasnoće u proceduri izdavanja i predloženi načini za prevazilaženje ili ublažavanje istih.
 • izvršio reviziju postojeće dokumentacije za izgradnju 9 MHE. Revidovana dokumentacija obuhvata tehno - ekonomsku dokumentaciju(elaborati o izgradnji, studije opravdanosti, generalni i idejni projekti), sva mišljenja, saglasnosti i dozvole pribavljene od nadležnih republičkih i opštinskih organa, kao i vlasničke listove i druge dokaze o posedovanju prava na korišćenje zemljišta
Glavni cilj ovog projekta koji finansira nemačka agencija za tehničku saradnju, GTZ, bio je pružanje pomoći Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije u cilju povećanja energetske efikasnosti u Srbiji. Zadaci prvog dela ovog projekta na kojima su bili angažovani konsultati ESG-a odnose se na
 • Pripremu nacrta Zakona o racionalnoj upotrebi energije
 • izradu sveobuhvatne Studije o korišćenju toplotne energije koja uključuje osnovne tehničke regulatorne, tarifne, pravne i finansijske informacije o sistemu daljinskog grejanja u Srbiji.
Gore navedena dokumenta bi trebalo da obezbede preduslove za formiranje tržišta energetskih usluga koje će doprineti povećanju energetske efikasnosti u Srbiji i pomoći potencijalnim privatnim investitorima u razvoju i realizaciji projekata izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih pogona za daljinsko grejanje, kao i sagledavanju mogućnosti korišćenja efikasnijih goriva, odnosno obnovljivih izvora
Drugi deo projekta sastojao se iz realizacije pilot projekata
Za potrebe investitora Plemen ad Beograd, ESG je:
 • Izvršio obilazak 4 lokacije i pribavio dokumentaciju potrebnu za ocenu atraktivnosti lokacija za izgradnju MHE. Za investitora je pripremljen izveštaj u kojem se navode prednosti i mane svake od analiziranih lokacija sa akcentom na probleme i rizike koji se ne mogu i one koji se mogu rešiti, uzimajući u obzir i vremensku dimenziju potrebnu za njihovo rešavanje. Na kraju je preporučeno za koje lokacije ima smisla nastaviti aktivnosti na dobijanju potrebnih dozvola, a za koje se preporučuje obustavljanje
 • Za 2 (MHE Beli kamen i MHE Rogopeč) od analizirane 4 lokacije pripremio Elaborate o izgradnji, pribavio ostale dokumente potrebne u postupku izdavanja energetske dozvole i pripremio zahteve na osnovu kojih su dobijene energetske dozvole. Za MHE Beli kamen za koju je dobijena energetska dozvola pripremljen je Biznis plana izgradnje i eksploatacije MHE u skladu sa formom i sadržajem koje propisuju međunarodne banke kod kojih se podnose zahtevi za dobijanje kredita za izgradnju, u ovom slučaju EBRD.
Krajnji cilj ovog projekta bio je da Investitor stekne energetsku dozvolu za izgradnju RHE Bistrica. ESG je u sklopu pružanja konsultantskih usluga izvršio sledeće radove i pripremio:
 • Pravnu proceduru izgradnje RHE Bistrica i definisao sve podatke potrebne za pribavljanje energetske dozvole

  ESG je definisao globalnu pravnu proceduru za izgradnju RHE Bistrica sve do njenog puštanja u rad, uključujući pribavljanje energetske dozvole, odobrenja za izgradnju, odobrenja za priključenje na prenosnu mrežu i licence za proizvodnju električne energije.
 • Elaborat o izgradnji RHE Bistrica u formi potrebnoj za pribavljanje energetske dozvole

  ESG je izvršio obilazak lokacije prdviđene za izgradnju RHE Bistrica i utvrdio njene stvarne karakteristike, prikupio raspoložive hidrološke podatke i odredio moguću visinsku razliku, odnosno bruto pad. Pri tome je posebno utvrđeno da li i kakva privredna, putna ili stambena infrastruktura postoji u regionu buduće akumulacije, odnosno da li bi ista bila ugrožena i da li bi bilo neophodno njeno izmeštanje. Na bazi postojećih i prikupljenih podataka o izgradnji RHE Bistrica, ESG će pripremio Elaborat o izgradnji u formi zahtevanoj relevantnim Pravilnikom Ministarstva rudarstva i energetike. Pri izradi Elaborata za izgradnju RHE, izvršena je detaljna varijantna tehno - ekonomska analiza. U okviru varijantne analize (cost/benefit), ESG je odredio period povratka investicije, internu stopu rentabilnosti, zatim odnos ukupnih svedenih prihoda i ukupnih svedenih troškova, kao i očekivanu ukupnu svedenu dobit tokom životnog veka elektrane. ESG je izvrši o analizu osetljivosti definisane elektrane, odnosno utvrdio da li je definisana varijanta ekonomski opravdana i u slučaju promene značajnih parametara kao što su životni vek, diskontna stopa, cena električne energije, itd...
 • Dokumentaciju potrebnu za podnošenje zahteva za sticanje energetske dozvole

  ESG je pripremio i popunio zahteve za izdavanje potrebnih mišljenja od strane nadležnog operatora prenosnog sistema, institucija nadležnih za urbanizam i za definisanje akta o nameni zemljišta, kao i zahtev za izdavanje energetske dozvole.
Cilj ovog Projekta bio je da se pripremi tehnička dokumentacija potrebna za praktičnu instalaciju kondenzatorskih polja u toplanama: Banovo Brdo, Medaković, Cerak, Voždovac, Dunav i Konjarnik, odnosno da se urade Glavni projekti sa detaljnom specifikacijom opreme i radova, uključujući i proračun optimalnog nivoa kompenzacije reaktivne energije kojim se definiše potrebna snaga kondenzatorskih baterija i njihova raspodela na sabirnice SN (6 kV), NN (0.4 kV), kao i na postojeće sekcije nisko - naponske sabirnice. Glavni projekat kompenzacije za svaku od navedenih toplana sadrži:
 • Tehno - ekonomsku analizu na osnovu koje je proračunata ukupna optimalna instalisana snaga kondenzatorskih baterija koje treba ugraditi u postrojenju posmatrane toplane
 • Alokaciju ukupne proračunate količine kondenzatorskih baterija na sabirnicu 6 kV i sabirnicu 0.4 kV, alokaciju ukupne količine predviđene za instalaciju na 0.4 kV na sekcije NN sabirnice, kao i broj i snagu pojedinačnih stepeni kompenzacije na svakoj sabirnici i na svakoj sekciji
 • Detaljnu specifikaciju potrebne opreme, potrebnu za lako sprovođenje nabavke, sa okvirnim cenama svih osnovnih komponenti uračunavajući i troškove ugradnje
 • Grafički deo, na osnovu koga će biti omogućena laka ugradnja i povezivanje opreme, zatim ispitivanje i puštanje u rad, kao i kasnije održavanje opreme i instalacija
Sistem kontrole vršnog opterećenja (SKVO) imao je za cilj minimiziranje vršne snage fabrike ''Petar Drapšin'' kao ce line, bez narušavanja ili ograničavanja tehnološkog procesa. Na taj način se postiže bolji faktor opterećenja, izravnava se mesečni dijagram opterećenja, odnosno minimiziraju se troškovi za vršnu snagu, što je i krajnji cilj sistema. U tom cilju SKVO evidentira i arhivira sve promene snage u realnom vremenu i kada je neophodno, automatski ili na zahtev korisnika, upućuje signal upozorenja (žuta signalizacija) da ne treba uključivati nove potrošače, alarm da je potrebno smanjiti snagu (crveni alarm) koja je trenutno angažovana ili u krajnjoj instanci šalje komandu kojom se vrši privremeno isključenje pojedinih grupa potrošača. Sve upravljačke odluke SKVO donosi na bazi estimirane snage fabrike u tekućem 15-minutnom intervalu. Estimacija vrednosti ove upravljač ke veličine vrši se automatski svakog minuta. SKVO takođe evidentira i arhivira sve promene potrošnje reaktivne energije u realnom vremenu i na taj način obezbeđuje informatičku i tehničku osnovu za buduće proširenje upravljačkih funkcija i na kompenzaciju potrošnje reaktivne energije.
SKVO se sastoji od jednog industrijskog računara, PLC (Siemens S7-200, PCU 224), koji ima 22 digitalna ulaza i 26 digitalnih izlaza, jednog komandnog personalnog računara (PC Pentium III), dva nadzorna personalna ra čunara (PC Pentium I), štampača, signalne i relejne opreme, kao i od kablova za komunikaciju i signalizaciju. PLC je centralni deo sistema i povezan sa 4 indukciona brojila na mernom mestu i uređajem za određivanje jednovremene 15-minutne snage (ARES), sa komandnim računarom i sa krajnjim potrošačima. Komandni personalni računar je povezan sa dva nadzorna personalna računara i štampačem.
Cilj ove studije je da se istraže moguće barijere koje sprečavaju potencijalne potrošače prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini i BJR Makedoniji da se priključe na distributivnu mrežu prirodnog gasa, da se predlože odgovarajuće podsticajne mere za prevazilaženje ovih barijera, kao i mere koje bi domaćinstvima različitih imovnih stanja priključenje učinile atraktivnijim i izvodljivijim. Kako bi otkrio ove barijere, Energy Saving Group jes proveo anketu međudomaćinstvima u Bosni i Hercegovini i u BJR Makedoniji, analizirao postojeću zakonsku regulativu, tržište prirodnog gasa, opravdanost investiranjau priključenje na gasnu mrežu, uključujući i troškove unutrašnje opreme i njene ugradnje, direktne i indirektne koristi priključenja,a zatim je izvršena kvantifikacija indirektnih koristi priključenja i predložene su podsticajne mere za priključenje na mrežu prirodnog gasa
Energy Saving Group je za Svetsku banku uradio slične studije koje su obrađivala problematiku priključenja rezidencijalnog sektora na mrežu prirodnog gasa u Srbiji (decembar 2006.) i Hrvatskoj (februar 2007.) Zatim je u martu 2007. uradio studiju, opet za Svetsku banku, iz oblasti kvantifikacije indirektnih koristi koje proizilaze iz priključenja domaćinstava na mrežu prirodnog gasa za Srbiju i Hrvatsku.
U okviru studije koja se odnosi na Bosnu i Hercegovinu i BJR Makedoniju, urađena je i komparativna analiza u oblasti prirodnog gasa i profitabilnosti priključenja domaćinstava iz sve četiri zemlje (Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Makedonija).
Glavni cilj ovog projekta je pružanje pomoći Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije u kreiranju neophodne zakonske i podzakonske regulative koja je u potpunosti harmonizovana sa Ugovorom o energetskoj zajednici jugoistočne Evrope i relevantnim EU direktivama koje regulišu oblast obnovljivih izvora energije. Preciznije, za sledeća podzakonska akta urađen je nacrt ili je sprovedena revizija već postojećih, ranije pripremanih nacrta
 • Uredba o uslovima za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije i kriterijumima za ocenu ispunjenosti tih uslova
 • Uredba o položaju povlašćenog proizvođača na tržištu električne energije
 • Uredba o podsticajnim merama za proizvodnju iz povlašćenih elektrana
Pored toga, konsultant je pripremio i nacrt Ugovora o otkupu električne energije od povlašćenog proizvođača.
Krajnji cilj ovog projekta je bio da preduzeće JKP Beogradske Elektrane dobije energetsku dozvolu za izgradnju TE - TO Novi Beograd. U sklopu realizacije Projekta preduzeće Energy Saving Group je:
 • definisalo globalnu pravnu proceduru za izgradnju TE - TO sve do njenog puštanja u rad, koja uključuje pribavljanje energetske dozvole, odobrenja za izgradnju, odobrenja za priključenje na električnu mrežu i licence za proizvodnju. Konsultant je posebno prikazao detaljan postupak za dobijanje energetske dozvole za izgradnju TE - TO i definisao sve potrebne podatke u vezi sa lokacijom, objektom, rokovima gradnje, kao i opšte i finansijske podatke o Investitoru. Konsultant je dao listu zakona i podzakonskih akata koji su uzeti u obzir u ovom postupku, naglasio eventualne nejasnoće u proceduri izd avanja i predložio Investitoru način za prevazilaženje ili ublažavanje istih
 • završio poređenje svih ranije predlaganih rešenja (Energoprojekt, Mašinski fakultet, Parsons i Tehno - biro), zatim utvrdio stanje infrastrukture na lokaciji i prikupio sve relevantne informacije. Na osnovu izvršenih uporednih analiza, prikupljenih podataka i saznanja o savremenim tehnološkim mogućnostima, definisane su tri sledeće varijante izgradnje TE - TO
  • kogenerativno postrojenje uz maksimalno iskorišćenje postojeće infrastrukture, kao što su zgrada, kotlovi i elektroenergetski razvod, odnosno minimalne dodatne investicione troškove
  • kogenerativno postrojenje primereno očekivanom porastu potrošnje toplotne energije uz uvažavanje postojeće infrastrukture ali bez uvođenja krutih ograničenja zbog toga
  • kogenerativnog postrojenja sa parnom turbinom, odnosno izgradnju elektrane sa gasno - parnim ciklusom
 • izvršio tehno - ekonomsku analizu svake od tri definisane varijante izgradnje. Za svaku varijantu su utvrđeni relevantni ekonomski pokazatelji, kao što su prosto vreme povratka investicije, interna stopa rentabilnosti projekta (IRR), ukupni svedeni troškovi (C) i prihodi (B) tokom životnog veka, njihov odnos B/C i razlika (B - C) odnosno ukupni očekivani profit tokom životnog veka. Na osnovu proračunatih ekonomskih pokazatelja, Konsultant je predložio optimalnu varijantu izgradnje, odnosno optimalno idejno rešenje gasne TE - TO Novi Beograd
 • pripremio Elaborat o izgradnji TE - TO Novi Beograd u formi potrebnoj za izdavanje energetske dozvole. Za idejno rešenje elektrane odabrano od strane Investitora izvršena je detaljna tehno - ekonomska analiza. To podrazumeva utvrđivanje svih investicionih i operativnih troškova, kao i očekivanog godišnjeg prihoda od prodaje električne i toplotne energije. Uključena je analiza svih fiksnih i varijabilnih troškova kao što su: administrativni troškovi, troškovi projektovanja, izgradnje neophodne infrastrukture, građevinskih radova, nabavke i montaže opreme, kao i priključenja na postojeću elektro - energetsku mrežu, a zatim operativni troškovi uključujući troškove radne snage i troškove održavanja. Ukupni godišnji prihod je proračunat korišćenjem cene električne energije koja se sigurno može obezbediti na regionalnom tržištu (npr. Italija, Slovenija, Hrvatska, Mađarska...), ali i korišćenjem cene toplotne energije koja se može očekivati na domaćem tržištu. U okviru ekonomske analize (cost/benefit), Konsultant je odredio period povratka investicije, internu stopu rentabilnosti, zatim odnos ukupnih svedenih prihoda i ukupnih troškova, kao i očekivanu ukupnu svedenu dobit tokom životnog veka elektrane od 40 godina. U analizi je korišćena adekvatna diskontna stopa koja treba da ukaže na nivo rizika pri investiranju u energetske objekte u Srbiji. Konsultant je izvršio analizu osetljivosti predloženog rešenja, odnosno utvrdio da li je projekat ekonomski opravdan i u slučaju promene značajnih parametara kao što su predviđeni investicioni troškovi, cena električne energije, cena toplotne energije, životni vek elektrane, diskontna stopa itd...
 • pripremio i popunio zahteve za izdavanje potrebnih mišljenja od strane nadležnog operatora prenosnog sistema, institucija nadležnih za urbanizam i za definisanje akta o nameni zemljišta, kao i zahtev za izdavanje energetske dozvole
Opšti cilj ovog projekta jeste priprema sektora električne energije u Srbiji za učešde u liberalizovanom regionalnom tržištu električne energije. Preciznije, svrha je da se EMS, kao nezavisni operator prenosa, sistema i tržišta ojača i konsoliduje, kako bi u potpunosti bio spreman da učestvuje na nacionalnom i regionalnom tržištu električne energije.
Tehnička pomod obuhvata (izmedju ostalog): pomod u oblasti finansija i računovodstva u vezi sa razvojem funkcije trezora; strateška pitanja koja se odnose na ključne delove Poslovnog plana; razvoj Sistema za informisanje poslovodstva; upravljanje sredstvima i planiranje održavanja; pomoć u realizaciji tržišnih aktivnosti, kao i pomod u pogledu nabavke i primene softvera za eksplicitne aukcije kapaciteta
Obuka nije odvojena, tj.nije joj posveden poseban zadatak u okviru projekta, već je ona više bila obuka kroz rad i saradnju na konkretnim zadacima i oblastima na projektu. Postignut je održivi prenos znanja i iskustva korisniku u toku projekta. Konkretni rezultati koji su ostvareni tokom realizacije projekta su slededi
 • Funkcija upravljanja gotovinom formirana i osposobljena za rad, a pravila i šifarnici pripremljeni za novi računovodstveni sistem.
 • Strateška pitanja utvrdjena, razvijen implementacioni plan i odgovarajude aktivnosti
 • Sistem informisanja poslovodstva (MIS) razvijen i u primeni
 • Funkcija interne revizije uspostavljena i osposobljena za rad.
 • IT alatke za sistem raspodele kapaciteta u primeni.
 • Razvijeno upravljanje sredstvima i planiranje održavanja.
 • Operator tržišta u potpunosti osposobljen za rad.
 • Služba za ljudske resurse formirana u EMS.
 • Razvijeni predlozi za organizaciju zavisnog preduzeda za telekomunikacije
U Studiji opravdanosti izvršena je analiza faktora ponude i potražnje i utvrđeno je da li Srbija ima sposobnost da učestvuje na tržištu za proizvode za ogrev od drvnog otpada kao što su pelet i briket. Posebne usluge potrebne na ovom projektu obuhvataju studiju opravdanosti koja detaljno obrađuje sledeće elemente
 • Primary resource of the wood waste supply analysis
 • Analiza primarnih resursa ponude drvnog otpada
 • Upravljanje drvnim otpadom
 • Stanje tehnologija za korišćenje ostataka biomase od drvnog otpada koje se primenjuju u Srbiji
 • Predproizvodna logistika, proizvodni proces i postproizvodna logistika na tržištu
 • Sadašnja upotreba drvnog otpada u Srbiji za grejanje domaćinstava i zgrada (pelet i briketi), kosagorevanje sa fosilnim gorivima u sistemima grejanja, proizvodnja električne energije korišćenjem drvnog otpada i ostale primene
 • Tekuća i očekivana potražnja drvnog otpada u Srbiji
 • Tekuća i očekivana konkurencija na lokalnom tržištu ogreva od drvnog otpada u poređenju sa konvencionalnim gorivima i električnom energijom
 • Tekuća upotreba biomase drvnog otpada u regionu
 • Ostale ekonomski održive primene (nameštaj od drveta, drvne obloge, ograda i drugi specijalizovani proizvodi na tržištu) u Srbiji
 • naliza regulatornog okruženja za proizvode za ogrev od drvnog otpada u Srbiji (uključujući zakonsku regulativu u vezi sa zaštitom okoline i njene efekte)
 • Aktuelni/potencijalni stav lokalnih potrošača prema bio gorivu i idustriji
Cilj ovog Projekta bio je da se definiše optimalni način i nivo kompenzacije reaktivne energije u TE-TO Novi Beograd i da se pripremi tehnička dokumentacija potrebna za praktičnu instalaciju kondenzatorskih polja, odnosno Glavni projekat sa detaljnom specifikacijom opreme i radova. Preduzeće Energy Saving Group je u sklopu realizacije Projekta izvršilo sledeće radove
 • Proračun optimalne instalisane snage kondenzatorskih baterija koje treba ugraditi i perioda povratka investicije, zatim odnosa ukupnih svedenih ušteda i ukupnih troškova, kao i očekivane ukupne svedene dobiti tokom životnog veka.
 • Alokacija ukupne količine kondenzatorskih baterija na postrojenje 6 kV i na više polja na 0.4 kV
 • Izrada Glavnog (izvođačkog) projekta za kompenzaciono postrojenje 6 kV
Prva i druga tačka sadržaja projekta su realizovan e u vidu Elaborata o optimalnom načinu kompenzacije reaktivne energije, u kome je na osnovu ostvarene potrošnje reaktivne energije u poslednje tri godine, cena opreme i radova na domaćem tržištu, kao i trenutne cene reaktivne energije, izvršena ekonomska analiza i na osnovu nje utvrđena optimalna snaga kondenzatorskih baterija. U proračunu su uzeti u obzir i novi potrošači čije se priključenje planira, odnosno njihove nominalne snage, nominalni faktori snage i očekivani režimi rada.
Treća tačka Sadržaja projekta je realizovana u vidu Glavnog (izvođačkog) projekta za kondenzatorsko postrojenje 6 kV u okviru kog je data i detaljna specifikacija opreme i radova.